SRN/08/0419B/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

dotyczy: planów remontów kładek dla pieszych.

Szanowni Państwo --

Odnośnie planów przebudowy kładek dla pieszych (nad al. Wielkopolski, Puławską, Jagiellońską, Płowiecką przy Trakcie Lubelskim, Grochowska, Żwirki i Wigury oraz Ostrobramską przy Poligonowej), Zielone Mazowsze wnosi o uwzględnienie w projektach przebudowy pochylni dla wózków inwalidzkich i rowerów. Postulujemy o zastąpienie ewentualnych wind pochylniami ze względu na:

– wysoką awaryjność wind oraz bardzo szybką ich dewastację (są one często wykorzystywane jako publiczne WC);

– niską pojemność i wydajność wind – nie mieszczą się w nich wózki z dziećmi ani rowery (szczególnie te z przyczepkami lub tandemy), a czekanie na przyjechanie windy, otwarcie się drzwi, zamknięcie, zjechanie i ponowne otwarcie, zdecydowanie wydłuża czas podróży;

– wyższe koszty utrzymania wind.

W przypadku projektów, w których nie jest przewidziane budowa wind, również postulujemy uwzględnienie pochylni w projekcie. Istotne jest przy tym, by nie popełnić tego samego błędu, co przy wjeździe na Most Siekierkowski z Wału Zawadowskiego, gdzie osoba podjeżdżająca na rowerze jest zmuszona trzykrotnie zawracać w miejscu o 180 stopni. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się pochylnia prosta, będąca ciągiem dalszym pomostu lub położona prostopadle do niego.

Z poważaniem, Maciej Sulmicki, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Do wiadomości:

1. Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Solec 48, 00-382 Warszawa

Odpowiedź

można [zobacz >>>]yć tutaj.