Apel mieszkańców Bielan

Grupa mieszkańców Bielan i miłośników Lasu Bielańskiego apeluje o poparcie postulatów jego skuteczniejszej ochrony. 9 sierpnia skierowaliśmy w tej sprawie list otwarty do Prezydenta Warszawy (patrz niżej), poparty przez 309 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas podpisali się pod listem i zachęcali do tego innych!

Ze względu na wagę poruszonych w liście problemów będziemy zbierać pod nim podpisy do końca września. Każdy podpis jest cenny! Jeśli podzielasz naszą troskę o Las i chcesz poprzeć list, możesz to zrobić w siedzibie stowarzyszenia Zielone Mazowsze, któremu dziękujemy za pomoc.

Chętni do aktywnego włączenia się w akcję mogą pobrać formularz, wydrukować go i przekazać nam podpisy zebrane wśród znajomych (przynieść do stowarzyszenia lub umówić się na odbiór w inny sposób, pisząc na adres bielany@zm.org.pl).

Tekst listu w formacie PDF: PDF, 86 kB

Formularz do zbierania podpisów: PDF, 19 kB

Las to nasze wspólne dobro, każdy ponosi cząstkę odpowiedzialności za nie - nie bądź obojętny!

List otwarty w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego

Szanowny Pan Lech Kaczyński
Prezydent Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,

Zaniepokojeni planowanymi inwestycjami budowlanymi w rejonie Lasu Bielańskiego zwracamy się do Pana o dokładną weryfikację ich wpływu na środowisko i podjęcie odpowiednich kroków, z wstrzymaniem prac włącznie, do czasu należytego wyjaśnienia opisanych niżej wątpliwości.

W poprzednich latach na skarpie Wzgórza Kamedulskiego, na skraju Lasu powstały dwa wielkie budynki ATK, mimo że wyjątkowe walory zabytkowe, historyczne, kulturowe i krajobrazowe tego miejsca i sąsiedztwo rezerwatu przemawiają za zachowaniem go w możliwie niezmienionej formie. Ostatnio UKSW otrzymał pozwolenie na budowę przy swej siedzibie przy ul. Dewajtis dwupoziomowego garażu podziemnego. Oznacza to dalsze nasilanie ruchu samochodów na jedynej drodze przez Las Bielański zamiast szeroko i od dawna postulowanego jego ograniczania.

Zwiększy się emisja spalin i hałasu, pogorszy się bezpieczeństwo i komfort ludzi odwiedzających Las w celach rekreacyjnych. Wykopy naruszą stosunki wodne i spowodują dalsze osuszanie i być może zamieranie Lasu. UKSW ma duże możliwości rozwojowe na Młocinach. Uważamy, że należy wstrzymać wszelkie inwestycje przy ul. Dewajtis i ograniczać wpływ istniejących obiektów, w tym ich wynajem różnym firmom.

Prosimy też o zdopingowanie służb porządkowych, aby egzekwowały obowiązujące na ul. Dewajtis i notorycznie łamane zakazy ruchu i postoju.

Na terenie poprzemysłowym przy ul. Gwiaździstej i Tczewskiej rozpoczęto już budowę osiedla. Teren ten przylega bezpośrednio do ostoi dzikiej zwierzyny! Dotychczas ogrodzone wysokim murem i niezbyt uciążliwe zakłady nie wpływały znacząco na rezerwat. Budowa i eksploatacja osiedla stwarza dla niego poważne ryzyko, co przemawia przeciw tej lokalizacji. Zwracamy się o przeprowadzenie dogłębnej analizy jej oddziaływania na środowisko i zobowiązanie inwestora i organów nadzoru do zapewnienia rezerwatowi należytej ochrony.

Niekorzystnym od lat czynnikiem jest wysokie natężenie hałasu z Wisłostrady. Przenika on nie tylko daleko w głąb Lasu Bielańskiego, ale i innych terenów, także zabudowanych. Mimo to w ramach planowanego remontu estakad ZDM nie zamierza wyposażyć ich w ekrany dźwiękowe, powołując się na brak zastrzeżeń ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Dlaczego nie wykorzystano okazji do zmniejszenia szkodliwego wpływu arterii na otoczenie? Przecież środki na ten cel z pewnością da się pozyskać zarówno z funduszy krajowych jak i unijnych, a Redukcja hałasu komunikacyjnego znalazła się jako Program 1.4.4. w Strategii Rozwoju Warszawy. Apelujemy o uzupełnienie projektu i sukcesywne wykonywanie osłon dźwiękowych wzdłuż całej Wisłostrady.

Uważamy, że społeczeństwo ma prawo opiniować podobne działania wpływające na środowisko, w którym żyje, a przynajmniej być o nich zawczasu i dokładnie informowane, a nie lekceważąco zaskakiwane faktami dokonanymi. Trudno pochwalić podejście U. Dz. Bielany, który zamieszcza w lokalnej gazecie obszerny materiał o wizycie zagranicznych gości poświęconej ochronie środowiska, a unika publicznej dyskusji o jej faktycznych problemach w rodzaju wspomnianych wyżej. Na ich tle realizacja celów dotyczących ochrony przyrody wytyczonych 3 lata temu w oficjalnej strategii rozwoju Bielan budzi poważne wątpliwości.

Kierujemy do Pana postulaty, które Społeczny Komitet Ochrony Przyrody i LOP zgłaszały już wielokrotnie pod adresem różnych organów i instytucji, podobnie jak indywidualni mieszkańcy Bielan i autorzy załączonego Raportu. Za kluczowe dla ochrony Lasu i bardzo pilne uważamy:

- Stworzenie możliwości dojazdu do UKSW od strony Wisłostrady. Na początek linią autobusową, a docelowo w postaci zjazdów. Okazją do ich budowy jest wspomniany remont estakad. Takie rozwiązanie pozwoli przekształcić ul. Dewajtis w ciąg spacerowy i wykorzystać miejsce pod estakadami na parking eliminując konieczność powiększania parkingu obok UKSW!

- Priorytetowe opracowanie i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu Lasu Bielańskiego z uwzględnieniem koniecznej ochrony i zakazu dalszych inwestycji.

- Ustanowienie otuliny rezerwatu w całym obszarze ograniczonym ulicami Marymoncką, Wybrzeże Gdyńskie, Gwiaździstą i Podleśną. Do otuliny należałoby włączyć cały teren AWF i KS Hutnik.

Pragniemy przypomnieć wypowiedziane w 1999 r. w Zamościu słowa Jana Pawła II [zobacz >>>], którego nauką kieruje się zarówno Pan, jak i czołowi bielańscy urzędnicy. Papież przypomniał słowa biskupów: Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga (...). Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru (...) Z drugiej zaś strony świadomość, że dar ten przeznaczony jest dla wszystkich ludzi, stanowi dobro wspólne, rodzi również właściwe zobowiązanie względem drugiego człowieka (...) Trzeba zatem uświadomić sobie, że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku naturalnemu obciążający nasze sumienia (...)

Następnie dodał Zwracam się w sposób szczególny do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych! (...). Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele.

Panie Prezydencie! Z nadzieją przyjmujemy liczne punkty ogłoszonej przez Pana ostatnio Strategii Rozwoju Warszawy, a szczególnie Program 1.4.3. z zapowiedzią ochrony wszystkich cennych obiektów i przestrzeni przyrodniczych, zwłaszcza tak unikalnych, jak wskazany w unijnym programie NATURA 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Środkowej Wisły" czy krajobraz Skarpy Warszawskiej. Liczymy, że poprze Pan całkowicie zgodne ze Strategią postulaty zawarte w tym liście, a wcześniej w liście skierowanym do Pana 1 lutego b.r. Nie można czekać z ich realizacją, aż skutki zaniedbań okażą się nieodwracalne. Prosimy o zdecydowaną i szybką reakcję.

Las Bielański jest przyrodniczym unikatem na skalę europejską, bezcennym nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń mieszkańców stolicy. Jego ochrona nie może ustępować przed niczyją korzyścią sprzeczną z dobrem przyrody.

Z poważaniem

Podpisy 309 osób na oddzielnych arkuszach w załączeniu.

Załącznik: Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego z 1 marca 2002 r.

Zdjęcia

Uwaga: zdjęcia i ich opisy nie są częścią listu, zostały dodane jako ilustracja problemu na użytek tej publikacji.

Dwa budynki UKSW przesłaniające skarpę Pólkowej Góry.

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy kościół pokamedulski dominował w krajobrazie Pólkowej Góry i był widoczny nawet z daleka.

Obecnie mamy na co dzień do czynienia z takimi widokami.

Na terenie kompleksu mieszczą się różne podmioty o charakterze niekoniecznie edukacyjnym czy wyznaniowym.

Znak zakazu i przykład jego skuteczności. Zimą przedostaje się w ten sposób do lasu szkodliwa sól drogowa.

Wschodni odcinek ul. Dewajtis w niedzielne południe.

Mur fabryki i koryto Rudawki stanowiły dobrą osłonę ostoi zwierzyny w południowo-wschodniej części rezerwatu.

Zdjęcie placu budowy z połowy czerwca, na drugim planie ściana lasu - ostoi dzikiej zwierzyny.