Warszawa, dnia 31 stycznia 2008 r.

DLOPiKop/oc-4l2-245a-7592/07/08/dp
[z wytłuszczeniami od redakcji]

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 15 ust 3., w związku z art. 15 ust 1 pkt 1, 5, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. z 6 sierpnia 2007 r.

zezwalam

na budowę w koronie przebudowywanej drogi skarpy (nasypu drogowego), która będzie częściowo zlokalizowana na obszarze rezerwatu przyrody „Las Bielański" (poszerzenie ul. Dewajtis o około 6,80 m), na czasowe zajęcie pasa ul. Dewajtis pod budowę powyższej skarpy (o szerokości około 8 m) oraz na usunięcie 37 drzew zgodnie z załącznikiem do mniejszej decyzji, w związku z planowaną budową połączenia komunikacyjnego ul. Dewajtis z Wisłostradą w Warszawie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1) o szczegółowym zakresie planowanych prac należy poinformować Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie,

2) lokalizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym i krajobrazie ww. rezerwatu przyrody, zaś po jej zrealizowaniu inwestor prześle wszelką dokumentację (podział geodezyjny działki, uregulowanie stanu posiadania) Wojewodzie Mazowieckiemu w celu wyłączenia skarpy (nasypu drogowego) z obszaru ww. rezerwatu przyrody,

3) podczas prac budowlanych, drzewa przewidziane do usunięcia należy pozostawić w ww. rezerwacie przyrody w celu ich naturalnego rozkładu,

4) w ramach działań minimalizujących utratę wartości przyrodniczych należy zrekultywować teren, wprowadzając nowe nasadzenia zgodne z typem siedliska oraz wyłączyć ul. Dewajtis wchodzącą w skład ww. rezerwatu przyrody z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych,

5) przed wejściem na obszar ww. rezerwatu przyrody należy się zwrócić do zarządcy tego obszaru, który określi warunki przebywania.

Niniejsze zezwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Z uwagi na charakter przedmiotowej sprawy oraz uwzględnienie w całości żądania strony, odstąpiono od uzasadnienia powyższej decyzji.

Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody Krajobrazu
mgr inż. Krzysztof Lissowski

Pouczenie:

Strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego może zwrócić się do Ministra Środowiska, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:

Stanisław Pęski,
Dyrektor Naczelny Inżynier
Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie
2. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Załącznik

pozycje nr 191 do 289 z wykazu [zobacz >>>]

Od redakcji

Ministerstwo odstąpiło od uzasadnienia decyzji, więc nie wiemy niestety, dlaczego zdecydowało się wydać tę zgodę, mimo że Art. 15. p. 1. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) dopuszcza tego rodzaju odstępstwa jeżeli jest to uzasadnione realizacją inwestycji celu publicznego, ale w przypadku braku rozwiązań alternatywnych.

Tymczasem we wniosku inwestora [zobacz >>>] słowa „alternatywa” czy „wariant” nie pojawiły się ani razu, za to w materiałach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2,5 MB) [ wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/mat_do_dec2007.pdf ] przyznaje wprost, że zgodnie ze specyfikacją przetargu na projekt nie przewidziano rozwiązań wariantowych. Połączenie nie jest też formalnie inwestycją celu publicznego [zobacz >>>], bo... ZDM przespał termin wniesienia odwołania od postanowienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

O tym, by nie traktować norm na szerokość jezdni jak dogmatu i wystąpić do Ministra Transportu o zgodę na zwężenie łącznic - projektanci nie chcą słyszeć. W raporcie pojawia się za to taki fragment: Alternatywą dla wycięcia tych drzew jest zrezygnowanie z ścieżki rowerowej i chodnika po stronie zachodniej, co pozwoli na nie zajmowanie terenu Rezerwatu. Ruch rowerowy i pieszy odbywałby się tylko po stronie wschodniej z połączeniem pod wiaduktem z ul. Dewajtis. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla środowiska. Na to rozwiązanie aktualnie nie ma zgody Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Zamierza się przeznaczyć dwa pasy dla ruchu 60 pojazdów/godzinę, a ruch pieszo-rowerowy z najbardziej uczęszczanego odcinka po prostu wyrzucić za Wisłostradę. Korzystniejsze to rozwiązanie jest na pewno, ale nie dla środowiska, lecz dla motoryzacji. Traktowanej jak zwykle jako bezdyskusyjny dogmat.

W decyzji widać też ewidentną sprzeczność i warunek niemożliwy do spełnienia. Ministerstwo zastrzega, że lokalizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym i krajobrazie ww. rezerwatu przyrody, a jednocześnie zezwala na wycinkę, która takie niekorzystne zmiany spowoduje. Jakie? O tym piszą eksperci w swej opinii [zobacz >>>].

A więc Ministerstwo zezwala na coś, co samo uznaje za niedopuszczalne! Powszechnie znane prawa logiki mówią, że na podstawie zbioru sprzecznych przesłanek można dowieść zarówno pewnej tezy, jak i jej zaprzeczenia. Czy Ministerstwo celowo umywa w ten sposób ręce by zadowolić wszystkich i zrzucić ciężar rozstrzygnięcia na inne organy?

Czy szykuje się nowy spór podobny do doliny Rospudy? [zobacz >>>]

Przypomnijmy, że podsekretarz stanu w MŚ poprzedniej kadencji odpowiadając na zapytanie poselskie o przebudowę ulicy Dewajtis zapewniał, że Ministerstwo Środowiska rozważy "za" i "przeciw" tej inwestycji i podejmie właściwą decyzję, kierując się przede wszystkim dobrem ochrony przyrody[zobacz >>>]. Czy rzeczywiście rozważono "za" i "przeciw", czy deklaracja przestała być aktualna?

W powyższej decyzji trzeba też dostrzec pewien plus – nakaz wyłączenia ul. Dewajtis wchodzącego w skład rezerwatu z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych. Co wymagałoby jeszcze określenia terminu i nie zmienia jednak szkodliwości planowanej wycinki i jej sprzeczności z warunkami funkcjonowania UKSW (sukcesora ATK) w Lesie Bielańskim nałożonymi 1992 roku przez Konserwatora Przyrody Czesława Łaszka [zobacz >>>].

Czy można inaczej?

Uwagi do projektu w obszerniejszym materiale pod adresem wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/uwagi/uwagi2udz_htm.html

Skrócony wyciąg uwag [zobacz >>>]