Warszawa, dnia 20.02.2007 r.

Minister Środowiska.

DLOPiK-op/ogiz-4200/III-22/1767/07/jr

Decyzja

Na podstawie art. 104 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dniach 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

zezwalam

od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania niniejszego zezwolenia na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi wymienionych poniżej ptaków gatunków objętych ochroną ścisłą podczas budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 od miejscowości Gotno w km 747+742, za skrzyżowanie dróg krajowych nr 8 i nr 61 w Augustowie:

1) orlik krzykliwy (Aquila pomarina) - 1 para

2) trzmielojad (Pernis apivorus) - 1 para

3) bielik (Haliaeetus albicilla) - 1 para

4) błotniak stawowy (Circus aeroginosus) - 2 pary

5) jarząbek (Bonasa bonasia) - 15 par

6) kropiatka (Porzana porzana) - 2 samce

7) derkacz (Crex crex) - 3 samce

8) żuraw (Grus grus) - 11 par

9) włochatka (Aegolius funereus) - 1 osobnik

10) dzięcioł czarny (Dryocopus martius) - 5 par

11) dzięcioł średni (Dendrocopus medius) - 1 para

12) dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopus leucotus) - 1 para

13) jarzębatka (Sylvia nisoria) - 1 samiec

14) muchołówka mała (Ficedula parva) - 11 par

pod warunkiem powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o terminie realizowanego przedsięwzięcia związanego z płoszeniem oraz niszczeniem siedlisk i ostoi ptaków.

Zezwolenie jest ważne do dnia 31 lipca 2009 r.

Zobowiązuję Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku do przedłożenia w Ministerstwie Środowiska oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Białymstoku informacji z wykorzystania zezwolenia do dnia l września każdego roku obowiązywania zezwolenia oraz informacji stanowiącej podsumowanie wykorzystania zezwolenia do dnia 1 września 2009 roku.

Pouczenie: Uzyskanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku niniejszego zezwolenia nie jest tożsame z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew, mocą zapisu art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,

Z uwagi na charakter przedmiotowej sprawy oraz uwzględnienie w całości żądania strony, odstąpiono od uzasadnienia powyższej decyzji.

Strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, może zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

z up. Ministra Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody

Andrzej Szweda-Lewandowski