Zawiadomienie o przygotowaniu do popełnienia przestępstwa

Do: Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny RP

W związku z licznymi informacjami prasowymi dotyczącymi planów rozpoczęcia budowy obwodnicy Augustowa (województwo podlaskie), na podstawie przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa polegającego na przygotowaniu z premedytacja działań zmierzających miedzy innymi do:

- zniszczenia mienia społecznego polegającego na zniszczeniu w świecie roślinnym i zwierzęcym w wielkim rozmiarze, to jest czynu zabronionego z art. 288 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 181 § 1, § 2 i §3,

- poważnego uszkodzenia i istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu, powodującego istotna szkodę, to jest czynu zabronionego z art. 187 § 1 Kodeksu karnego,

- przestępstwa działania na szkodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a przede wszystkim ogółu społeczeństwa Polski i wszystkich obywateli Unii Europejskiej (czynu zabronionego m.in. z art. 296 § 1 Kodeksu karnego), oraz ewentualnie innych przestępstw.

Uzasadnienie

Jak donoszą media trwają przygotowania do rozpoczęcia prac polegających na budowie obwodnicy Augustowa tzw. "Via Baltica", a tym samym trwają przygotowania do zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w wielkim rozmiarze - czym jest trwale zniszczenie ekosystemów wraz z zamieszkującymi je chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, wymienionymi i opisanymi w licznych ekspertyzach, i stanowiących podstawowy element unikalnego w skali Europy objętego ochrona krajobrazu Doliny Rospudy (gatunki te są wpisane m.in. do Polskiej Czerwonej Księgi, Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych oraz podobnych list krajów europejskich itp.).

Media wielokrotnie donosiły o stanowisku Komisji Europejskiej (m.in. Rzeczpospolita 13.12.2006, Gazeta Wyborcza z 13.12.2006, 19.12.2006, 06.02.2007), która mając poważne zastrzeżenia do planowanej inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Augustowa , wszczęła oficjalna procedurę w celu wyjaśnienia czy nie doszło do złamania prawa unijnego w tym zakresie. Również Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na łamanie konstytucji oraz prawa polskiego i unijnego [zobacz >>>].

Tymczasem osoby odpowiedzialne za rozpoczęcie budowy obwodnicy Augustowa ignorując wszystkie zastrzeżenia, podejmują działania polegające na wydaniu decyzji środowiskowej, przygotowaniu do wydania decyzji o budowie i ogłaszaniu przetargu na wykonanie prac budowlanych, a wiec działając z premedytacja prowadza działania prowadzące do popełnienia przestępstw o których na wstępie. Będąc świadomym grożących sankcji ze strony Unii Europejskiej osoby podejmujące powyższe czynności celowo nie korzystają z dotacji unijnych, obawiając się, ze zostaną one zablokowanie, a tym samym wstrzymana zostanie planowana przez nich inwestycja. Świadczy to o świadomym popełnianiu czynów niezgodnych z prawem europejskim, jest to wiec działanie z premedytacja na szkodę m.in.:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (poprzez celowa rezygnacje z dotacji jaka można uzyskać na inwestycje prowadzone zgodnie z prawem unijnym - narażając tym samym ogol społeczeństwa do ponoszenia zwiększonych wydatków finansowanych z budżetu państwa),

- Skarbu Państwa (poprzez świadome działania mogące doprowadzić do cofnięcia wszelkich dotacji UE oraz nałożenie na Polskę grzywny za działania prowadzące do zniszczenia obszarów podlegających szczególnej ochronie),

- ogółu społeczeństwa Polski i wszystkich obywateli Unii Europejskiej (poprzez trwale i nieodwracalne zniszczenie unikalnych w skali Europy cennych obszarów przyrodniczych).

Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania wszystkich jej praw nie na zasadzie fakultatywnej - tj. korzystania tylko z praw i przywilejów przynoszących korzyści (np. w postaci dotacji), ale także do przestrzegania obowiązków wynikających z akcesu, w tym prawa dotyczącego m.in. ochrony środowiska. Unia Europejska - w trosce o nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze, zagrożone trwałymi zmianami spowodowanymi antropopresja , wypracowała w tym względzie bardzo rygorystyczne przepisy zawarte m.in. w:

- Dyrektywie 92/ 43 Rady EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - załącznik II - gatunki Zwierząt i roślin , których ochrona wymaga tworzenia obszarów chronionych , o szczególnym znaczeniu dla wspólnoty.

- Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno, dnia 19 września 1979r.,- zał. II - ściśle chronione gatunki fauny. Celem niniejszej Konwencji jest ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych. Szczególny nacisk Konwencja kładzie na ochronę gatunków Zagrożonych i ginących, włączając w to wędrowne gatunki zagrożone i ginące.

- Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r. (która weszła w Polsce w życie dnia 1 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 14 z 29. 01. 2006), traktującej krajobraz jako podstawowy składnik naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Europy przyczyniający się do dobrobytu ludzkiego oraz konsolidacji tożsamości Europejskiej, podkreślając , ze jego ochrona niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka.

Dbałość o środowisko naturalne nakazują także polskie przepisy - jest to wręcz obowiązek konstytucyjny: władze publiczne prowadza politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. (art. 74 Konstytucji RP) oraz nakazują dbałość o stan środowiska podkreślając, ze każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie (art. 86). Ponadto obowiązek dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym jest zapisany m.in. w:

- Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Ustawie prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 20 czerwca 2001 r.).

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 (Dz. U. nr 94, poz. 795).

Dlatego w świetle powyższego oraz ze względu na odmowę (pomimo wielu protestów społecznych) zaniechania działań, wyczerpujących znamiona opisanych wyżej czynów zabronionych oraz niepowetowane szkody jakie mogą wyniknąć z kontynuowania rozpoczętych działań, sprawa wymaga szczególnie pilnego potraktowania. Równocześnie ze względu na możliwość wpływania na postępowanie w województwie podlaskim wnosimy o zbadanie sprawy przez niezależną prokuraturę.

Z poważaniem

Krzysztof A. Worobiec

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"