Formularz do zbierania podpisów

można pobrać spod adresu wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/wniosek_dewajtis_2007_zbiorczy.doc

Poniżej publikujemy najnowsze informacje dot. projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą - plan sytuacyjny, wyciąg z Uwag w postaci głównych wniosków i zawiadomienie o komisji.

Uproszczony plan sytuacyjny

Najpierw jednak chcemy nadrobić pewien brak w dotychczasowych materiałach, które zawierały tylko jeden skan projektu - dużych rozmiarów i nie dla wszystkich czytelny. Zabrakło prostszego rysunku, jaki wydrukowały kilka dni temu "Rzeczpospolita" i "Polska".

Aby przybliżyć samą zasadę połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą przedstawiamy uproszczony plan sytuacyjny.

Do istniejącego układu drogowego (skrzyżowanie ul. Dewajtis z ul. Pergaminów) mają być dobudowane dwie jednokierunkowe łącznice - zjazd z Wisłostrady tuż przy brzegu rzeki i wjazd na nią, kosztem wycinki łęgu w granicach rezerwatu. Obie jezdnie mają omijać zatoki przystankowe (także pokazane na rysunku) i mieć szerokość aż 5-5,5 metra.

Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Zdaniem Stowarzyszenia Zielone Mazowsze należy podjąć następujące kroki i wprowadzić w Projekcie następujące zmiany:

1. Zobowiązać Inwestora do uzupełnienia Materiałów o dokładną analizę celów Przedsięwzięcia oraz przyjętych miar dla oceny ich osiągania. Założenia te powinny odnosić się do uwarunkowań takich jak lokalizacja, historia, stan prawny itp.
Zagadnienia ochrony środowiska i wpływającego na nie ruchu samochodów należy traktować całościowo i łącznie. Ustaliwszy cele należy podporządkować rozwiązania techniczne ich osiągnięciu, a nie odwrotnie.

2. Zobowiązać Inwestora do uzupełnienia alternatywnych rozwiązań, wśród których powinny się znaleźć m.in. postulowane przez nas niżej alternatywy (zwężenia jezdni, rezygnacja z doprowadzania komunikacji autobusowej na Skarpę, zmiana prowadzenia ruchu rowerowego itp.), a także analiza niepodejmowania przedsięwzięcia oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru.

3. W dalszym toku prac zweryfikować Materiały pozostawiając jedynie stwierdzenia należycie uzasadnione lub poparte materiałem źródłowym, a pozostałe usunąć z opracowania. Wspomniany materiał źródłowy powinien objąć kluczowe dla sprawy dokumenty (lista w oryginale)

4. Przyjąć, że na ul. Dewajtis wjazd będzie dozwolony jednorazowo dla liczby samochodów osobowych nie większej niż liczba miejsc parkingowych, oraz przewidzieć środki kontroli dostępu (przepustki, bramki, zliczanie pojazdów z dynamicznym wskaźnikiem zajętości itp.) oraz pobieranie opłat za wjazd, co najmniej na teren powyżej Skarpy.

5. Przyjąć, że główny ciężar obsługi komunikacyjnej Kompleksu spocznie na środkach transportu zbiorowego, podobnie jak w wielu miejscach i obiektach, których położenie i charakter wymaga ograniczenia motoryzacji.

6. Zasugerować uczelni i parafii stworzenie bezpiecznych i wygodnych przechowalni i parkingów rowerowych, zachęcających do dojazdu rowerem. Obecne braki w/w infrastruktury bardzo do tego zniechęcają lub wręcz to uniemożliwiają.

7. Zrezygnować z wprowadzania komunikacji autobusowej na Skarpę i stosowne skorygować Materiały i Projekt albo potraktować to jako jeden z wariantów, uzależniony od dokładnej analizy technicznej, ekonomicznej i prawnej wykonalności pętli.

8. Z chwilą otwarcia nowego połączenia wjazd w ul. Dewajtis zarówno z ul. Marymonckiej, jak i przy ul. Kamedulskiej musi być bezwzględnie i skutecznie zamknięty.

9. Rozważyć zwężenie jezdni obu łącznic do 3,5 m i wprowadzenie zachodniej do istniejącej zatoki, zamiast prowadzenia jej obok, co zapobiegnie poszerzaniu pasa drogi, wycince drzew i ingerencji w rezerwat, a także skróci przebieg łącznicy przy ciągu pieszo--rowerowym, uciążliwy dla niezmotoryzowanych.

10. Zrewidować założenia dotyczące ruchu rowerowego i uzupełnić Projekt o dodatkowe rozwiązania wariantowe, w tym ruchu na zasadach ogólnych i pasów dla rowerów w jezdni (w jednym lub obu kierunkach).

11. Przyjąć dla ulicy Dewajtis klasę drogi dojazdowej (D) lub maksymalnie lokalnej (L), stosownie zwęzić pasy ruchu i uspokoić go.

12. Zrezygnować z dwukierunkowej drogi rowerowej przy chodniku na ul. Dewajtis na rzecz któregoś z w/w wariantów, co poprawi wygodę ruchu rowerowego i pozwoli oszczędniej zaplanować przekrój.

13. Zwęzić pasy ruchu ul.Dewajtis w granicach opracowania do 2,75 m lub zachować obecną jezdnię dobudowując jedynie chodnik po zachodniej stronie.

14. Dopracowywać i uwzględnić w Projekcie w/w wariant ruchu pieszego i dojścia do UKSW z ul. Pergaminów od strony południowo - wschodniej.

15. Przewidzieć w Projekcie fizyczne środki zapobiegania nielegalnemu parkowaniu. [zobacz >>>]

Pełna wersja Uwag

W formacie HTML pod adresem wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/uwagi/uwagi2udz_htm.html

Dokument z uwagami i ich dokładnym uzasadnieniem w formacie PDF, 1052 kB

Jak złożyć własne uwagi?

I dlaczego należy to zrobić? [zobacz >>>].

Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli lub podpisali wnioski, a także kilku osobom deklarującym pomoc w tej akcji. Dziękujemy portalom internetowym za nagłaśnianie sprawy.

Co jeszcze możesz zrobić?

- Napisz swoją (nawet krótką) opinię w tej sprawie do mediów ;

- Zainteresuj nią radnego, a nawet posła - to skutkuje! [zobacz >>>];

- Przyjdź na n/w posiedzenie komisji.

Posiedzenie Komisji Ekologii we wtorek

We wtorek temat projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą będzie omawiany na Komisji Ekologii Rady Dzielnicy Bielany. Zachęcamy!

gdzie: Przybyszewskiego 70/72, (sala konferencyjna)

kiedy: wtorek, 13.11.2007 r., o godz. 18.00

W porządku posiedzenia jest też inny ważny temat - informacja dotycząca postępu prac remontowych zespołu pałacowo-parkowego Brühla. Tak więc kwestia połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą może być omawiana trochę później.