Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

(M.P. z dnia 9 lutego 1973 r.)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. ż 1949 r. Nr 25, poz. 180 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:

(...)

§ 12.

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Bielański" obszar lasu o powierzchni 130,35 ha, położony w granicach m.st. Warszawy.

2. W skład rezerwatu wchodzą:

1) oddziały lasu 1-3, 5 a, b, d, f, 6-15, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1960-1969, o łącznej powierzchni 114,71 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy,

2) części oddziałów lasu 2, 3, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1973, o łącznej powierzchni 15,64 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5000, stanowiącej załącznik od odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania wartości społecznych i krajobrazowych "Lasu Bielańskiego", będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy.

§ 13.

1. Na obszarze rezerwatów zabrania się:

1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni gleby, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz - po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody - w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych; (...),

2) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zaburzeń warunków środowiska przyrodniczego; przepis nie dotyczy rezerwatów określonych w §§ 5 i 6,

3) zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez wojewódzkiego konserwatora przyrody,

4) zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,

5) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; przepis nie dotyczy rezerwatu określonego w §3,

6) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,

7) zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,

8) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,

10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatów,

11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; przepis nie dotyczy rezerwatu określonego w § 12 w odniesieniu do budowy i zakładania urządzeń związanych z  udostępnieniem rezerwatu dla potrzeb turystyki i  wypoczynku po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,

12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez wojewódzkiego konserwatora przyrody; przepis nie dotyczy rezerwatu określonego w § 12 w zakresie wykorzystania w okresie do końca roku 1974 obecnie istniejących na terenie rezerwatu urządzeń wypoczynkowo-rozrywkowych, będących pod zarządem właściwego do spraw kultury organu Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.

2. Niezależnie od zakazów ustalonych w ust. 1, zabrania się na obszarze rezerwatów określonych:

1) w § 3 - pływania łodziami i innym sprzętem wodnym,

2) w § 9 - wędkarskiego połowu ryb.

§ 14.

Obszar rezerwatu określonego w § 12 może wykorzystywać Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w celach dydaktycznych i ćwiczebnych w zakresie uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem przyrody.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.