Do Burmistrza Dzielnicy Bielany

Nie trzeba wielu słów

Jako mieszkanka Bielan stanowczo sprzeciwiam się planowanej wycince drzew w Rezerwacie Las Bielański i żądam zamknięcia zachodniego odcinka ul. Dewajtis dla wszelkiego ruchu zmotoryzowanego.

Wycinka drzew przyczyni się do zubożenia wartości biologicznej lasu i wpłynie negatywnie na dzikie gatunki zwierząt zamieszkujących ten teren. Tak wielki ruch samochodów jaki ma miejsce w rezerwacie jest nie do przyjęcia.

Wycinka drzew i zezwolenie na ruch samochodowy w lesie Bielańskim to ogromna strata dla przyrody i tysięcy sympatyków tego miejsca z Bielan.

Z poważaniem, Danuta P.

Liczę na rozsądek Władz mojej dzielnicy

(...) Raz zniszczony ekosystem, raz wycięte drzewa będą nie do odtworzenia lub za kilka lub kilkanaście lat trzeba będzie wydać miliony, by ten ekosystem przywrócić? Las Bielański stanowi płuca Warszawy i ogromną wartość naszej dzielnicy, dlaczego mamy dopuścić do zniszczenia tej wartości?

Chciałabym podkreślić, iż od ponad trzydziestu lat mieszkam na Bielanach - blisko lasku Bielańskiego i przez wiele lat Las Bielański stanowił dla mnie miejsce odpoczynku od zgiełku dnia codziennego, miejsce spacerów. Rozumiem, że stajemy się coraz bardziej wygodni, wszędzie chcemy wjechać samochodami, bez względu na konsekwencje. Nieraz warto pomyśleć o konsekwencjach naszej wygody i warto z niej w pewnym sensie zrezygnować - w tym przypadku na pewno ta rezygnacja wyjdzie nam na zdrowie.

A dojazd do budynków przy ul. Dewajtis swobodnie może być zorganizowany od strony Wisłostrady, szczególnie teraz, wykorzystując jej obecną przebudowę, można zastanowić się nad wykonaniem zatoki z przeznaczeniem na przystanek autobusowy, jeśli już ktoś koniecznie chciałby dojechać.

Liczę na rozsądek Władz mojej dzielnicy i na podjęcie pozytywnej decyzji eliminującej ruch z ul. Dewajtis przez Las Bielański.

Z poważaniem,
mgr inż. Małgorzata G.

Zapobiec stratom do nie odrobienia

Lasek Bielański przetrwał do naszych czasów jako las naturalny (pierwotny) który niegdyś pokrywał Mazowsze. Jest cenniejszy nawet niż nasze zabytki historyczne, które można odbudować choć już tylko jako mniej lub wierne kopie. Do powstania lasu naturalnego (pierwotnego) potrzeba setek lat, gdyż taki las to nie tylko drzewa, ale tysiące gatunków istot żywych istot wzajemnie uzależnionych od siebie tworzących biocenozę takiego lasu. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Dlatego raz ostatecznie zniszczony przez nasze pokolenie będzie stratą do nie odrobienia przez bardzo wiele pokoleń ludzkich. Jako ekolog zwiedzałem wiele rezerwatów, parków narodowych na świecie, ale lasu naturalnego otoczonego przez miasto nie spotkałem, w każdym razie w Europie.

Uszanujmy wysiłki profesorów Kobendzy, Kaweckiego, Andrzejewskiego, Jakubowskiego, Luniaka, Trojana, inż. Bauma, dr Burakowskiego, Sudnik-Wójcikowskiej, konserwatorów przyrody Głowackiego, Łaszka i wielu innych, w większości już nieżyjących, którzy z myślą o nas i o następnych pokoleniach dążyli do utworzenia Rezerwatu Przyrody Las Bielański.

Ileż to razy, z braku czasu, zamiast jechać do Białowieży, pokazywałem gościom zagranicznym nasz Rezerwat. Bądźmy wierni starym regułom Zakonu Kamedułów, których klasztory miały być otoczone pierwotnym lasem.

Moje propozycje:

1. ul. Dewajtis winna być zamknięta dla ruchu samochodowego;,

2. dojazd środkami komunikacji miejskiej w tym autobusu kursującego po Wisłostradzie;

3. wewnątrz zespołu zabudowanego i po ul. Dewajtis od środków komunikacji miejskiej pojazdy o napędzie elektrycznym;

4. Kilkadziesiąt zezwoleń wjazdu od strony Wisłostrady dla starszych pracowników i stałych mieszkańców.

prof. dr hab. Jan P.

O poszanowanie darów Bożych

Mieszkając na Bielanach kilkadziesiąt lat (i to w pobliżu Lasu Bielańskiego) z przykrością obserwowałem postępująca degradację tego lasu. Padały w pierwszym rzędzie wiekowe dęby będące reliktami Puszczy Mazowieckiej. Przyczyniała się do tego zarówno Huta Warszawa jak i Elektrociepłownia Żerań, Wisłostrada i rosnący ruch na ulicy Podleśnej. Teraz i ulica Marymoncka. Czy naprawdę trzeba teraz "rżnąć" tę pozostałość ulicą Dewajtis?

Panie Burmistrzu!

Bielany były enklawą spokoju i synonimem wypoczynku. Co się zmieniło? Od pełnego spokoju eremów do głośnych koncertów rockowych. Czy naprawdę tak już musi być? Czy UKSW nie może urządzać tych imprez na ul. Wóycickiego (mają tam tak ogromny teren). [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] Nie będę już wspominał o architektonicznym błędzie zasłonienia historycznego kościoła nieudanymi, nowoczesnymi budowlami. To wszystko pozostaje w rażącej sprzeczności z poszanowaniem "darów Bożych".

Mam nadzieję, że ten krótki wstęp wystarczy Panu za uzasadnienie mojego pełnego poparcia dla inicjatywy Zielonego Mazowsza w sprawie ulicy Dewajtis - pod którą się podpisuję. Żywię także nadzieję, że i Pan jako gospodarz naszej dzielnicy myśląc nie tylko o interesach UKSW ale i o tym co zostawimy następnym pokoleniom podejmie właściwą decyzję.

Wniosek

W związku z ogłoszonym 19 października 2007 r. na stronie internetowej Dzielnicy Bielany komunikatem o możliwości składania uwagi i wniosków dot. w/w inwestycji wnoszę o:

1. Rezygnację z wprowadzania komunikacji autobusowej z Wisłostrady na ul. Dewajtis na rzecz jej przebiegu po Wisłostradzie, z przystankami w istniejących zatokach.

2. Prowadzenie nowych jezdni łączących (zjazd z Wisłostrady i wjazd na nią) bez konieczności wycinki tak dużej liczby drzew i powiększania nasypu, jakie przewiduje uzgadniany projekt. Uważam za niedopuszczalne wycinanie ponad 100 drzew na terenie rezerwatu i zmniejszenie jego powierzchni.

3. Bezwzględne fizyczne zamknięcie wjazdu w ul. Dewajtis z ul. Marymonckiej z chwilą otwarcia nowego połączenia, aby nie dopuścić do powstania przelotowej trasy przez rezerwat, a także docelowe przekształcenie ul. Dewajtis w ciąg pieszo–rowerowy.

4. Uwzględnienie w projekcie stworzenia skutecznych ograniczeń wjazdu samochodów ponad z góry ustaloną liczbę (nie większą niż obecna pojemność parkingów przy UKSW i WMSD)

5. Uwzględnienie w projekcie fizycznych środków uniemożliwiających ruch i nielegalne parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych - poboczach, trawnikach, alejkach leśnych oraz wyłączanym z ruchu odcinku ul. Dewajtis (przy ul. Marymonckiej i przy ul. Kamedulskiej). Oprócz znaku zakazu, którego nikt nie respektuje, konieczne są słupki, szlaban lub wygrodzenia, które zapobiegną wjeżdżaniu samochodem (także obok jezdni!)

6. Zachowanie obecnego przebiegu drogi rowerowej przechodzącej pod estakadami, który jest bezpieczniejszy i wygodniejszy od projektowanego.

Roman M.

[Odsyłacze w tekście dodane przez redakcję]

Autobusy nie po ul. Dewajtis

W trosce o utrzymanie w jak najlepszym stanie rezerwatu "Las Bielański" i w związku z projektowaną przebudową ul. Dewajtis w celu poprawy komunikacji na trasie Miasto - UKSW przekazuję moje uwagi do w/w projektu, do ewentualnego wykorzystania.

Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał warunkową zgodę na realizację rozbudowy UKSW zastrzegając, że realizacja przedsięwzięcia nie może pociągnąć za sobą żadnych ujemnych skutków dla położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Las Bielański" [zobacz >>>]. Określa to jednoznacznie zakaz wprowadzenia komunikacji publicznej do rezerwatu.

Dlatego bezpośrednie wprowadzenie linii autobusowej do UKSW przewidziane w w/w projekcie nie może być realizowane. Ponadto podana w projekcie przebudowa ul. Dewajtis na odcinku od ul. Pergaminów w górę powoduje wycinkę drzew osłaniających "Skarpę Warszawską". Sam fakt, że drzewa te znajdują się na działce należącej do m. st. Warszawy czy ZDM, nie ma znaczenia.

Jako projektant drogowy z długoletnim doświadczeniem pozwolę sobie zaproponować co następuje:

1. Autobusy miejskie będą zjeżdżać pod Wisłostradę i tam będzie ich pętla.

2. Przewidzieć całkowitą ochronę istniejących drzew na odcinku ul. Dewajtis od skrzyżowania z ul. Pergaminów pod górę (skarpa prawa) . Można to osiągnąć nie zmieniając zasadniczo dotychczasowego przebiegu ulicy i utrzymując obecną szerokość 6,00 m. Wobec braku komunikacji autobusowej na tym odcinku poszerzenie ulicy do 6,80 m. nie ma uzasadnienia.

3. Usytuowanie zjazdów z Wisłostrady, ścieżki rowerowej i chodników przy ul. Dewajtis (strona lewa, pod górę) pozostawić jak w projekcie.

4. Parkingi samochodów osobowych pod wiaduktem pozostawić jak w projekcie.

5. Dojazd samochodów osobowych ul. Dewajtis od skrzyżowania z ul. Pergaminów do UKSW ograniczyć do służb miejskich , mieszkańców, pracowników, niepełnosprawnych.

6. Dojazd ul. Dewajtis od ul. Marymonckiej powinien być całkowicie zamknięty. Ulica stanowiłaby ciąg pieszo-rowerowy. Dla ruchu kołowego mogłaby być używana w wypadkach nadzwyczajnych, np. pożar, ewakuacja.

7. Należy przeanalizować dojście piesze od pętli autobusu do UKSW jako przedłużenie ul. Pergaminów (chodnik, schody), co mogłoby znacznie skrócić dojście piesze do UKSW.

mgr inż. Janusz S.

Dostosować rozwiązania drogowe do ochrony rezerwatu a nie odwrotnie

Wniosek w sprawie postępowania dotyczącego połączenia ulic Dewajtis i Wybrzeże Gdyńskie

W związku z ogłoszonym na stronie internetowej Dzielnicy Bielany komunikatem o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w inwestycji wnoszę o:

1) Rezygnacje z wprowadzania komunikacji miejskiej w ul. Dewajtis z Wisłostrady i poprowadzenie linii przelotowej z przystankami na Wisłostradzie, dzięki czemu możliwe będzie połączenie kampusów zlokalizowanych przy ul. Dewajtis i Wójcickiego.

2) Umożliwienie dojścia do UKSW od strony ul. Pergaminów poprzez przystosowanie tej ulicy do ruchu pieszego i wykonanie w tym celu bramy w ogrodzeniu (wspólnie z właścicielem terenu uczelnianego). Dzięki takiemu rozwiązaniu droga do uczelni z przystanków zlokalizowanych na Wisłostradzie ulegnie znacznemu skróceniu. Nie będzie wówczas konieczności prowadzenia komunikacji miejskiej ulica Dewajtis ani od strony Wisłostrady, ani od ul. Marymonckiej.

3) Poprowadzenie jezdni wjazdowej w sposób nie wymagający wycinki ponad stu drzew znajdujących sie na terenie rezerwatu Las Bielański oraz bez konieczności zmniejszania jego powierzchni. Możliwe jest poprowadzenie jezdni wjazdowej bez ingerencji w rezerwat.

4) Poprowadzenie jezdni zjazdowej tak, by zredukować do minimum liczbę drzew przeznaczonych do wycinki, znajdujących sie na terenie obszaru Natura 2000.

5) Wykonanie projektu w celu skutecznego zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Dewajtis na odcinku Kamedułów-Marymoncka. Zakaz ruchu ani szlabany nie będą w stanie powstrzymać kierowców przed wjazdem w ul. Dewajtis.

Uzasadnienie

Las Bielański jako pozostałość po czternastowiecznej puszczy mazowieckiej jest obszarem o dużej wartości przyrodniczej. Od utworzenia w Lesie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego liczba samochodów przejeżdżających przez środek rezerwatu ciągle rośnie. Nie można dłużej sie temu biernie przyglądać, ale nie można tez z tego powodu pozwolić żeby zniszczono inna, wartościowa część rezerwatu. Wycinka ponad 100 drzew z rezerwatu o tak małej powierzchni jest niedopuszczalna i powinniśmy zrobić wszystko by temu zapobiec. Projekt, który przewiduje wycinkę tak dużej liczby drzew ma jeszcze jedna wadę. Nie uwzględnia zamknięcia ul. Dewajtis na odcinku Kamedułów – Marymoncka. Samo ustawienie znaków zakazu nie wiele pomoże, nawet jeśli zakaz będzie wspomagany przez szlabany. Efekt można przewidzieć – ul. Dewajtis stanie sie droga przelotowa łącząca Wisłostradę z ul. Marymoncka, co spowoduje dalsza degradacje tego terenu. Wnoszę o podjecie skutecznych działań zmierzających do ochrony Lasu Bielańskiego jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, jednego z najpiękniejszych zakątków Warszawy. Proszę również o pisemne odniesienie do uwag i ich uwzględnienie. Akceptuje wysłanie odpowiedzi listem zwykłym zamiast poleconego.

Z poważaniem Rafał K.

Priorytet dla natury

W związku z ogłoszonym na stronie internetowej Dzielnicy Bielany komunikatem o możliwości składania uwagi i wniosków dot. w/w inwestycji wnoszę o:

1. Zobowiązanie Inwestora do uzupełnienia Materiałów o dokładną analizę celów Przedsięwzięcia oraz przyjętych miar dla oceny ich osiągania. Założenia te powinny odnosić się do uwarunkowań takich jak lokalizacja, historia, stan prawny itp.

1. Zagadnienia ochrony środowiska i wpływającego na nie ruchu samochodów należy traktować całościowo i łącznie. Ustaliwszy cele należy podporządkować rozwiązania techniczne ich osiągnięciu, a nie odwrotnie.

2. Rezygnacje z wprowadzania komunikacji autobusowej z Wisłostrady na ul. Dewajtis na rzecz jej przebiegu po Wisłostradzie, z przystankami w istniejących zatokach.

3. Prowadzenie nowych jezdni łaczacych (zjazd z Wisłostrady i wjazd na nia) bez koniecznosci wycinki tak duzej liczby drzew i powiekszania nasypu, jakie przewiduje uzgadniany projekt. Uwazam za niedopuszczalne wycinanie ponad 100 drzew na terenie rezerwatu i zmniejszenie jego powierzchni. Można to osiągnąć przez ograniczenie szerokości jezdni do jednego pasa w każdą stronę.

4. Bezwzgledne fizyczne zamkniecie wjazdu w ul. Dewajtis z ul. Marymonckiej z chwila otwarcia nowego połaczenia, aby nie dopuscic do powstania przelotowej trasy przez rezerwat, a takze docelowe przekształcenie ul. Dewajtis w ciag pieszo–rowerowy.

5. Uwzglednienie w projekcie stworzenia skutecznych ograniczen wjazdu samochodów ponad z góry ustalona liczbe (nie wieksza niz obecna pojemnosc parkingów przy UKSW, WMSD i parafii)

6. Uwzglednienie w projekcie fizycznych srodków uniemozliwiajacych ruch i nielegalne parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych – poboczach, trawnikach, alejkach lesnych oraz wyłaczanym z ruchu odcinku ul. Dewajtis (przy ul. Marymonckiej i przy ul. Kamedulskiej). Oprócz znaku zakazu, którego nikt nie respektuje, konieczne sa słupki, szlaban lub wygrodzenia, które zapobiegna wjezdzaniu samochodem (równiez obok jezdni!)

7. Zachowanie obecnego przebiegu drogi rowerowej przechodzacej pod estakadami, który jest bezpieczniejszy i wygodniejszy od projektowanego.

Uzasadnienie

Las Bielanski jest unikatem przyrodniczym, zasługującym na skuteczna ochronę przed negatywnym wpływem nadmiernego ruchu samochodowego, podobnie jak zabytkowy zespół pokamedulski i krajobraz Skarpy Warszawskiej. Sa to składniki dziedzictwa narodowego wymagające zachowania dla przyszłych pokolen w jak najlepszym stanie. Las Bielański i przylegający do niego brzeg Wisły to takze zielone płuca dla mieszkanców Bielan i Warszawy, teren licznie odwiedzany przez ludzi spragnionych ciszy, spokoju, kontaktu z natura i wytchnienia od uciążliwości cywilizacyjnych. W interesie społecznym lezy zahamowanie niekontrolowanej od lat ekspansji motoryzacji, która jest juz wystarczajaco dokuczliwa na otaczajacych Las Bielanski ulicach - Marymonckiej, Podlesnej, Wybrzeze Gdynskie. Na drodze prowadzacej w las nie powinno byc samochodów. Dlatego wnosze, by Organ brał pod uwage przede wszystkim dobro w/w dziedzictwa przyrodniczokulturowego, a wiec i ludzi chcacych podziwiac walory tego miejsca, do których sie zaliczam. Licze na pisemne odniesienie sie do uwag i ich uwzglednienie. Akceptuje udzielenie odpowiedzi listem zwykłym zamiast poleconego.

Z poważaniem

Rafał D.

Dodatkowe informacje od redakcji

Jak pomóc najprościej

Wysłać e-mail o treści podobnej do w/w przykładów na adres wom@poczta.bielany.waw.pl (do wiadomości: bielany@zm.org.pl )

Jeśli chcesz zrobić więcej

Formularz do zbierania podpisów można pobrać spod adresu wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/wniosek_dewajtis_2007_zbiorczy.doc

Termin na wnoszenie uwag i wniosków mija 20 marca. Więcej informacji o konsultacjach [zobacz >>>]

Wszystkich, którzy chcą otrzymywać dalsze informacje, prosimy o przysłanie e-maila na adres bielany@zm.org.pl lub śledzenie informacji w tej witrynie.

Osobom, które złożyły lub podpisały wnioski czy też aktywnie pomogły w tej akcji bardzo dziękujemy - w imieniu Lasu Bielańskiego i przyszłych pokoleń, które - miejmy nadzieję - będą mogły się nim tylko cieszyć, bez konieczności prowadzenia walki o ochronę tego dziedzictwa narodowego.

Chcących podzielić się własnymi uwagami i wnioskami zachęcamy do ich nadesłania na w/w adres.