BD-IR/PR/948/06

Warszawa, dnia 06.09.2006 r.

Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.

Opinia nr 948/06

do geometrii ulicy Dewajtis, ulicy Marymonckiej i Wisłostrady.

Obiekt: Koncepcja połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienia miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulicy Dewajtis z ulicą Marymoncką w Dzielnicy Bielany.

Faza: koncepcja.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Inżynier Ruchu uprzejmie informuje, że wstępnie opiniuje koncepcję geometrii ww. ulic (w zakresie dróg publicznych) z uwagami:

- wyeliminować możliwość bezpośredniego połączenia ul. Marymonckiej z Wisłostradą poprzez ul. Dewajtis,

- przeanalizować możliwość zjazdu z Wisłostrady poprzez istniejący zjazd do piaskami (i równocześnie wjazd na Wisłostradę poprzez istniejący wyjazd z piaskami),

- długości wszystkich pasów włączeń, wyłączeń i przeplatania przewidzieć zgodnie z normatywami,

- przewidzieć zmniejszenie prędkości przy zjeździe z Wisłostrady pod wiadukty,

- podniesienie skrzyżowania ul. Dewajtis z ul. Pergaminów uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego,

- z uwagi na znaczne pochylenie ul. Dewajtis nie łączyć ścieżki rowerowej z chodnikiem w ciąg pieszo-rowerowy,

- przewidzieć chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej po południowej stronie Wisłostrady (w kierunku ul. Gwiaździstej),

- ciąg pieszo-rowerowy projektowany po północnej stronie Wisłostrady poszerzyć do minimum 3,0 m,

- nie przewidywać dojazdu na parkingi pod estakadami od strony ul. Dewajtis,

- upłynnić prowadzenie ścieżki rowerowej pod wiaduktami,

- zachować odpowiednie pola widoczności dla pojazdów, pieszych i rowerzystów w rejonie parkingów oraz skrzyżowania pod wiaduktami,

- chodniki przy jezdniach poszerzyć do minimum 2,0 m,

- poszerzyć ścieżki rowerowe na łukach,

- na skrzyżowaniach przejazdy dla rowerzystów obok przejść dla pieszych wyznaczyć od strony skrzyżowania,

- przeanalizować możliwość rezygnacji z zatoki autobusowej przy ul. Dewajtis,

- nie przewidywać zatoki autobusowej na wjeździe na pas postojowy przy ul. Marymonckiej,

- przewidzieć rezerwę terenu dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej w kierunku ul. Przy Agorze (po stronie lasu),

- możliwość wykonania przebudowy należy uzgodnić z Konserwatorem Przyrody.

Równocześnie informuję, że wydałem opinię nr 604/06 w dn, 23.05.2006 r. na przebudowę skrzyżowania ul, Marymoncka-ul. Dewajtis związaną z budową sygnalizacji (dla firmy Kom projekt s.c, ul. Witosa 18, 06-200 Maków Mazowiecki) oraz opinię nr 893/06 w dn. 16.08.2006 r. na zatoki postojowe wzdłuż ul. Dewajtis (dla firmy Pracownia Projektowa K-D, ul. Znanieckiego 1/34, 03-980 Warszawa).

Opinia ważna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie rozwiązań geometrycznych dróg publicznych i nie dotyczy możliwości wykonania przebudowy w rejonie rezerwatu przyrody.

Na etapie projektu budowlanego należy wystąpić ponownie o opinię komunikacyjną do tutejszego Urzędu (z decyzją o warunkach zabudowy oraz ostateczną wersją prowadzenia ruchu autobusowego).

Inżynier Ruchu m,st, Warszawy
Janusz Galas

[wytłuszczenia od redakcji]