Inwestor wykonał raport OOŚ

Zgodnie z art. 32 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska informuję, że dnia 7.02.2008 r. został przedłożony przez Biuro Projektów METROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia o nazwie „Budowa połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienie miejsc postojowych przy Wisłostradzie”.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, ul. Schroegera 82 (Dom Nauki), pok. 130, tel. 0-22 835 94 09, 0-22 663 65 49, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00 – 16:00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do 20 marca 2008 r., w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany, ul. Przybyszewskiego 70/72, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00 – 18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00 – 16:00.

Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa zostanie zamieszczona w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Minister Środowiska zezwolił na usunięcie 37 drzew

W związku z budową połączenia komunikacyjnego ul. Dewajtis z Wisłostradą w Warszawie, Minister Środowiska, Decyzją z 31 stycznia 2008 r., zezwolił na częściową lokalizację inwestycji na obszarze rezerwatu przyrody „Las Bielański” oraz na usunięcie 37 drzew, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1. o szczegółowym zakresie planowanych prac należy poinformować Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie,

2. lokalizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym i krajobrazie ww. rezerwatu przyrody, zaś po jej zrealizowaniu inwestor prześle wszelką dokumentację (podział geodezyjny działki, uregulowanie stanu posiadania) Wojewodzie Mazowieckiemu w celu wyłączenia skarpy (nasypu drogowego) z obszaru ww. rezerwatu przyrody,

3. podczas prac budowlanych, drzewa przewidziane do usunięcia należy pozostawić w ww. rezerwacie przyrody w celu ich naturalnego rozkładu,

4. w ramach działań minimalizujących utratę wartości przyrodniczych należy zrekultywować teren, wprowadzając nowe nasadzenia zgodnie z typem siedliska oraz wyłączyć ul. Dewajtis wchodzącą w skład ww. rezerwatu z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych,

5. przed wejściem na obszar ww. rezerwatu przyrody należy zwrócić się do zarządcy tego obszaru, który określi warunki przebywania.

Od redakcji

Nie wiadomo jeszcze, które dokładnie drzewa mają być wycięte (pełna lista [zobacz >>>]) i czym Ministerstwo uzasadnia tę kontrowersyjną zgodę, skoro wg prawa warunkiem jej wydania jest brak rozwiązań alternatywnych (Art. 15. p. 1. Ustawy), a inwestor w ogóle żadnych alternatyw nie rozważał.

Schematyczna ilustracja planowanego przebiegu nowych łącznic. Dolna miałaby wyprzeć ciąg pieszo-rowerowy.

Nadal można korzystać z zamieszczonych wzorców pism wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/wniosek_dewajtis_2007_zbiorczy.doc ; DOC, 49 kB; PDF, 29 kB; [zobacz >>>]

oraz przykładowych uwag [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Zachęcamy do aktywności, Las nie obroni się sam, każdy głos się liczy!

Wkrótce mamy nadzieję zamieścić więcej nowych informacji w tej sprawie.