Zasłyszane na niedawnym posiedzeniu Komisji Ekologii Rady Bielan informacje ZTM o planowanej linii autobusowej na ul.Dewajtis skłoniły nas do wystąpienia z dwoma wnioskami o udostępnienie informacji publicznej do ZDM i ZTM. W odpowiedzi na pierwszy z nich otrzymaliśmy najnowszą koncepcję połączenia Wisłostrady z ul. Dewajtis i związanych z tym zmian komunikacyjnych. Publikujemy ją poniżej wraz z listą głównych zastrzeżeń. Skróty i wytłuszczenia w tekście pochodzą od redakcji.

Pełny tytuł poniższego opracowania to Projekt koncepcyjny połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc postojowych przy Wisłostradzie oraz przy skrzyżowaniu ulicy Dewajtis z ulicą Marymoncką w Warszawie

Projekt koncepcyjny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc postojowych przy Wisłostradzie oraz przy skrzyżowaniu ulicy Dewajtis z ulicą Marymoncką w Warszawie. Celem tego opracowania jest sprawdzenie możliwości usprawnienia dojazdu, także autobusami komunikacji miejskiej, do UKSW na końcu ulicy Dewajtis. Przedłużenie ulicy Dewajtis do Wisłostrady pozwoliłoby na dojazd do uniwersytetu z pominięciem rezerwatu Lasek Bielański, zwłaszcza w sytuacji, gdy po oddaniu do użytku budowanego obecnie na terenie UKSW parkingu dwupoziomowego zwiększy się natężenie ruchu samochodowego. Zapewnienie miejsc postojowych przy połączeniu ulicy Dewajtis z Wisłostradą i przy skrzyżowaniu ulicy Dewajtis z ulicą Marymoncką spowodowałoby zmniejszenie nacisku na dojazd i parkowanie przy samych budynkach tego uniwersytetu.

Ulica Dewajtis jest drogą gminną w zarządzie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Wisłostrada i ulica Marymoncka podlegają Zarządowi Dróg Miejskich. Opracowanie zostało wykonane na zamówienie ZDM.

2. Metoda wykonania opracowania

Propozycje projektowe przedstawione w opracowaniu powstawały metodą kolejnych przybliżeń. Początkową koncepcję przedstawiono do zaopiniowania zainteresowanym instytucjom. Kolejne warianty powstawały po przeanalizowaniu otrzymanych opinii, przy czym nie uwzględniano wniosków wzajemnie sprzecznych lub uznanych przez zespół autorski za nietrafne. W opracowaniu zaprezentowano trzecią wersję rozwiązań projektowych.

Otrzymano opinie z następujących instytucji:

- Zarząd Dróg Miejskich (2 opinie),

- Inżynier Ruchu m. st. Warszawy,

- Zarząd Transportu Miejskiego (2 opinie),

- Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (2 opinie),

- Tramwaje Warszawskie,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

- Zielone Mazowsze.

Są one załączone do opracowania. Wnioski w nich zawarte, zwłaszcza nieuwzględnione – wraz z uzasadnieniem, zostały przedstawione przy omawianiu poszczególnych rozwiązań. Niestety nie uzyskaliśmy opinii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (naszym zdaniem najbardziej zainteresowanego).

3. Połączenie ulicy Dewajtis z Wisłostradą

/.../ Proponuje się wykorzystać przejazd pod wiaduktem dla zapewnienia połączenia Wisłostrady z ulicą Dewajtis. Pozwoliłoby ono na dojazd do uniwersytetu z pominięciem rezerwatu Lasek Bielański, a także na urządzenie zgodnej z postulatami UKSW i zamiarami Zarządu Transportu Miejskiego przelotowej linii autobusowej, łączącej stację metra na placu Wilsona przez Wisłostradę z terenem UKSW przy ulicy Dewajtis, przystankiem tramwajowym na ulicy Marymonckiej i terenem UKSW na Młocinach. To połączenie miałoby formę dwóch jednokierunkowych łącznic o szerokości jezdni 5,5 m, idących po poszerzonej skarpie nasypu Wisłostrady. /…/. Zatoki przystanków autobusowych na Wisłostradzie (obecnie niewykorzystywane) pozostałyby w dotychczasowych miejscach.

Proponowana szerokość jezdni łącznicy umożliwia ominięcie stojącego, popsutego pojazdu. Jest to naszym zdaniem najmniejsza możliwa szerokość jednokierunkowej łącznicy w sytuacji, kiedy mają po niej regularnie kursować autobusy. Przy szerokości mniejszej dotarcie pomocy technicznej lub straży pożarnej do pojazdu uszkodzonego lub takiego, który uległ wypadkowi, nie byłoby możliwe. Dlatego nie uwzględniono wniosku Zielonego Mazowsza, zmierzającego do zmniejszenia szerokości jezdni łącznicy. /.../.

Budowa łącznic będzie wymagać przełożenia chodników i ścieżek rowerowych. W przedstawianym rozwiązaniu uwzględniono postulowane przez Inżyniera Ruchu wyłagodzenie przebiegu oraz poszerzenie chodników i ścieżek rowerowych. /.../

Proponujemy urządzenie dodatkowego parkingu dla UKSW pod wiaduktem Wisłostrady, składającego się z modułów po 16 stanowisk /…/. Taki moduł można powtarzać dowolnie daleko – aż do końca wiaduktu. Wjazd na parking proponujemy podnieść do poziomu przecinającego go chodnika i ścieżki rowerowej, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zwrócenia uwagi kierowców wyjeżdżających z parkingu na jezdnię pod wiaduktem. /.../.

Skrzyżowanie łącznic Wisłostrady z ulicą Dewajtis i z ulicą Pergaminów proponujemy urządzić jako podniesione do poziomu przecinających je chodników i ścieżek rowerowych. Pozwoli to ograniczyć prędkość pojazdów, szczególnie zjeżdżających w dół ulicą Dewajtis, zwrócić uwagę kierowców oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. /.../.

Widzimy zasadność proponowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego poszerzenia jezdni ulicy Dewajtis do 7 m. Ułatwi to ruch autobusów i zwiększy jego bezpieczeństwo (szczególnie zimą), biorąc pod uwagę znaczny spadek i niewielki promień łuku na tej ulicy. Na tym odcinku ulicy, na jej skrzyżowaniu z łącznicami i z ulicą Pergaminów oraz na dojazdach do tego skrzyżowania powinno obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Z uwagi na wymienione uwarunkowania i spodziewany wzrost ruchu kołowego proponujemy wprowadzenie – zgodnie z wnioskiem Inżyniera Ruchu – wzdłuż jezdni ulicy Dewajtis jednostronnego, pełnowymiarowego chodnika i wyodrębnionej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej (z lokalnym przewężeniem przy źródełku, gdzie brakuje miejsca). Poszerzenie korony ulicy powinno odbyć się przy zastosowaniu murów oporowych, aby nie naruszać zalesionych skarp. Wzdłuż jezdni od strony dolnej skarpy należałoby ustawić barierę energochłonną.

Gdyby połączenie ulicy Dewajtis z Wisłostradą miało zostać zrealizowane, nieuzasadnione jest – zlecone już przez Urząd Dzielnicy – projektowanie stanowisk postojowych wzdłuż ulicy Dewajtis między terenem UKSW a Wisłostradą, ze względu na niedostatek miejsca, duży spadek, ograniczenia widoczności i spodziewany znaczny ruch samochodowy. W zamian proponujemy wspomniany wyżej parking pod wiaduktem Wisłostrady. /.../

4. Skrzyżowanie ulicy Marymonckiej z ulicą Dewajtis

/.../ W trakcie opiniowania naszego opracowania dowiedzieliśmy się, że ZDM zlecił projekt przebudowy skrzyżowania ulic Marymonckiej i Dewajtis na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Prezentowane wersja rozwiązania nawiązuje do tego projektu – w stosunku do niego proponujemy jedynie korektę łuku z ulicy Dewajtis w prawo, w ulicę Marymoncką w kierunku północnym, bez której skręty autobusów nie mogłyby się odbywać. Proponujemy też wykorzystanie przyległej do jezdni krawędzi istniejącego przystanku tramwajowego na przystanek autobusowy – ułatwi to przesiadki. Przystanek autobusowy w przeciwnym kierunku byłby zlokalizowany na ulicy Dewajtis na wylocie ze skrzyżowania. Linia autobusowa zapewniałaby dojazd od tramwaju i stanowisk parkingowych umiejscowionych przy skrzyżowaniu do UKSW. Przy terenie UKSW należy zbudować przystanki przelotowe.

W związku z wprowadzaniem na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej proponujemy urządzić przejście przez ulicę Marymoncką w poziomie jezdni (a nie tylko – jak dotychczas – po kładce). Ułatwi to ruch pieszym i umożliwi wspomniane dalej przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez jezdnie. (Ta propozycja nie znalazła się na rysunku 2).

Między jezdnią ulicy Marymonckiej a torem tramwajowym, na odcinku pomiędzy przystankiem tramwajowym a rzędem drzew, istnieje puste miejsce, które można by wykorzystać na urządzenie stanowisk postojowych. /…/ zaproponowaliśmy rozwiązanie /…/, polegające na budowie przy jezdni ulicy wzmocnionego chodnika do parkowania ukośnego /…/.

Projektowane przez nas położenie chodnika do parkowania koliduje z wymienioną w opinii Inżyniera Ruchu rezerwą terenu pod ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Marymonckiej w kierunku ulicy Przy Agorze. Proponujemy przeprowadzenie tej ścieżki przy skrzyżowaniu na drugą stronę ulicy Marymonckiej, zwłaszcza że w niedługiej odległości za przystankiem tramwajowym zaczyna się przy wschodniej jezdni rząd drzew (przed którym kończymy chodnik do parkowania).

Urząd Dzielnicy Bielany zasugerował urządzenie stanowisk postojowych przy ulicy Marymonckiej w kierunku Szpitala Bielańskiego. Zaproponowaliśmy urządzenie tych stanowisk przy jezdni zachodniej, w postaci powierzchni do parkowania równoległego przyległych do chodnika (chodnik dwudzielny). Stanowiska postojowe w tym miejscu byłyby przeznaczone nie tylko dla odwiedzających UKSW, ale także dla pacjentów i gości szpitala. Istnieje także możliwość urządzenia takich stanowisk po przeciwnej stronie ulicy, wzdłuż jezdni wschodniej (nie zostały one narysowane). Były one przeznaczone przede wszystkim dla obsługi UKSW. Ostateczna decyzja co do wprowadzania, lokalizacji i sposobu rozwiązania miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ulic Marymonckiej i Dewajtis należy do Zarządu Dróg Miejskich.

Dowiedzieliśmy się, że Urząd Dzielnicy Bielany zlecił zaprojektowanie stanowisk postojowych wzdłuż ulicy Dewajtis, od skrzyżowania w stronę UKSW. Technicznie są one wykonalne i może być ich właściwie dowolnie dużo, byle by tylko znajdowały się poza granicą rezerwatu Lasek Bielański, w odległości od niej wynikającej z zasad ochrony przyrody. Co do zasadności ich lokalizacji w tym miejscu – nie wypowiadamy się, gdyż trzeba by znać dokładnie z jednej strony zapotrzebowanie na parkowanie, a z drugiej możliwe konflikty środowiskowe. Gdyby stanowiska postojowe były wprowadzane, na ich końcu powinien obowiązywać zakaz ruchu, niedotyczący tylko autobusów ZTM i pojazdów z przepustkami na zasadzie wyjątku (np. samochody służbowe UKSW i Seminarium Duchownego). Powinno się fizycznie uniemożliwić przejazd samochodów nieuprawnionych, na przykład przez umieszczenie na ulicy Dewajtis na końcu stanowisk postojowych (lub na wylocie ze skrzyżowania z ulicą Marymoncką przy rezygnacji z tych stanowisk) i na skraju terenu UKSW rogatek obsługiwanych przez strażników lub otwieranych pilotem przez kierowców autobusów, kierowców pojazdów uprawnionych i kierowców pojazdów służb ratunkowych.

Na ulicy Dewajtis należy zdemontować istniejące progi zwalniające. Postulat ZTM, by poszerzyć jezdnię do 7 m, może być zrealizowany. Dopuszczalna prędkość powinna być dostosowana do autobusów w taki sposób, by emitowały jak najmniej hałasu i szkodliwych substancji w spalinach. Ruch rowerowy może odbywać się po jezdni, natomiast powinno się urządzić chodnik dla pieszych.

5. Wnioski

5.1. Połączenie ulicy Dewajtis z południowym ramieniem Wisłostrady (w kierunku centrum Warszawy) jest możliwe technicznie, uzasadnione ruchowo i zapewne także środowiskowo.

5.2. Rozwiązanie techniczne tego połączenia powinno ograniczać niekorzystne ingerencje w środowisko. Zdaniem zespołu autorskiego przedstawiona w opracowaniu propozycja spełnia ten wymóg.

5.3. Wykonanie tego połączenia pozwoli wprowadzić dogodną obsługę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego komunikacją autobusową.

5.4. Połączenie ulicy Dewajtis z północnym ramieniem Wisłostrady (w kierunku Łomianek) jest trudne technicznie i niekorzystne środowiskowo.

5.5. Wobec oczekiwanego dużego ruchu kołowego należy przebudować przyległy odcinek ulicy Dewajtis, poszerzając jezdnię oraz wydzielając ruch pieszy i rowerowy. Nie należy natomiast wprowadzać tam parkowania.

5.6. Parking proponuje się urządzić pod wiaduktem Wisłostrady.

5.7. Skrzyżowanie łącznic z Wisłostrady z ulicami Dewajtis i Pergaminów powinno zostać rozwiązane w sposób uniemożliwiający rozwijanie dużych prędkości, zwłaszcza przez pojazdy zjeżdżające w dół ulicą Dewajtis. Proponuje się podniesienie tego skrzyżowania do poziomu chodnika i przejazdu dla rowerzystów.

5.8. Istnieją możliwości urządzenia dodatkowych miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulicy Marymonckiej z ulicą Dewajtis – niektóre propozycje w tym zakresie znajdują się w opracowaniu. Możliwości takie dotyczą zarówno ulic podległych Zarządowi Dróg Miejskich, jak i Urzędowi Dzielnicy Bielany – potrzebna jest koordynacja działań tych instytucji.

5.9. Powinno się uniemożliwić ruch przelotowy ulicą Dewajtis, z wyjątkiem autobusów ZTM i bardzo ograniczonej liczby pojazdów uprawnionych.

5.10. Wszelkie działania należy poprzedzić szczegółowymi analizami środowiskowymi, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą one rezerwatu przyrody Lasek Bielański i obszaru Natura 2000, tj. Doliny Środkowej Wisły. Przy ograniczeniu ingerencji w środowisko można oczekiwać, że korzyści z wyeliminowania ruchu samochodowego z Lasku Bielańskiego przewyższą negatywne skutki wykonania robót budowlanych przy brzegu Wisły.

Rysunki

Publikujemy najistotniejsze fragmenty dwóch rysunków zawartych w koncepcji.

Rozwiązanie nowego węzła komunikacyjnego przy Wisłostradzie. Widać, że nie przewidziano żadnych przystanków autobusowych, a przebieg dróg rowerowych zdecydowanie (na niekorzyść rowerzystów) odbiega od dotychczasowego, co oznacza pogorszenie wygody i bezpieczeństwa.

Zmiany na skrzyżowaniu ulic Marymonckiej i Dewajtis. Czerwoną linią zaznaczono planowane poszerzenie jezdni do 7 m i podkreślono przystanek autobusowy na ul. Dewajtis w relacji od Marymonckiej do UKSW.

Dodatki

Komentarz Zielonego Mazowsza

1. Dziwi nas, że UKSW (jak zauważają autorzy koncepcji - najbardziej zainteresowany) nie przedstawił opinii w tej sprawie.

2. Konieczność dotarcia pomocy technicznej lub straży pożarnej do pojazdu uszkodzonego lub wypadku nie uzasadnia naszym zdaniem tak poważnej ingerencji w środowisko i krajobraz, jaką spowodują łącznice szerokie na 5,5 metra, a także znacznie wyższych kosztów ich budowy. Gdy popsuje się pojazd jadący środkiem szerokiej łącznicy, również zablokuje przejazd. Służby mogą dojechać do niego zarówno od dołu, jak i od góry (Wisłostradą), co dla holowania i tak jest konieczne.

Wykonany dla potrzeb remontu estakad zjazd techniczny (na zdj. obok) pokazuje, jak takie połączenie może i powinno wyglądać. Nie musi być ani kosztowne, ani skomplikowane, ani inwazyjne środowiskowo i krajobrazowo.

3. Plany poszerzenia jezdni i budowy chodnika dla pieszych na odcinku ul. Dewajtis biegnącym przez rezerwat są sprzeczne z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody [pismo Pismo WŚR VII/6630/337/04/05 z 10.06.05 r. do Rektora UKSW: PNG, 34 kB]

4. Plany utrzymania ruchu na odcinku ul. Dewajtis biegnącym przez rezerwat zamiast zamknięcia go po skomunikowaniu wschodniego zakończenia ulicy z Wisłostradą są sprzeczne z przyjętym jednogłośnie stanowiskiem Rady Warszawy [patrz: PNG, 48 kB] i Rady Bielan poprzedniej kadencji.

5. W wypracowywanie rozsądnego kompromisu zaangażowało się w latach 2005-2006 wiele osób, zarówno z samorządów i organizacji społecznych, jak rad miasta i dzielnicy. Byli wśród nich Wiesław Drzewiecki (PiS), Kacper Pietrusiński (PO), Andrzej Szewielow (PiS) i Antoni Gut (LPR). Dlaczego dziś pomija się ten dorobek i pewne ustalenia, które w świadomości społecznej Bielan funkcjonują jako obowiązujące?

6. Czyżby znowu miało dojść do podobnych nieporozumień jak 20 lutego 2006 r. na Posiedzeniu Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii? Cytujemy niżej fragment protokołu nr 45/05 [SRD-0063-1-45/06]

Pan Paweł Sondij – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury poinformował, że przygotowywany projekt modernizacji ulicy Dewajtis nie narusza konstrukcji ulicy, przewiduje bezwzględny zakaz zatrzymywania się samochodów a także wprowadzenie komunikacji miejskiej (małogabarytowy autobus). Stwierdził też, że Konserwator Przyrody wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Pan Rafał Dziubecki – przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wyraził zadowolenie z powodu dążenia do wykonania wjazdu do obiektów sakralnych od strony estakad bielańskich. Poinformował też, że wbrew temu co powiedział p. Paweł Sondij, Wojewódzki Konserwator Przyrody nie wyrażał zgody na przebudowę cięgów pieszych w ulicy Dewajtis.

Z materiałów w witrynie ZDM [ www.zdm.waw.pl/dizp/index.php?mod=DIZP_225_PN_127_06 ] wynika, że zlecono już wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie omawianej koncepcji. Czy znów dojdzie do wydania publicznych pieniędzy na projekt niezgodny z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody? Jak w takim razie władze miasta wyobrażają sobie realizację takich rozwiązań? (Więcej o poprzednim projekcie [zobacz >>>])

7. Zdecydowanie negatywnie opiniujemy przeprowadzenie na drugą stronę ulicy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej przy skrzyżowaniu z ul. Dewajtis. Wolimy atrakcyjniejszy i bezkolizyjny przebieg przy lesie, a nie przecięcia dojazdów do stacji benzynowej i kolizje z ruchem pieszych po stronie zachodniej. Domagamy się realizacji takiego przebiegu, jaki przewidziano dawno w postaci rezerwy terenowej. Nie wyklucza to wykonania na skrzyżowaniu koniecznych przejazdów rowerowych.

8. Uwagi do wstępnej koncepcji, jakie wniosło nasze stowarzyszenie [zobacz >>>], niestety nie zostały uwzględnione. Za to ówczesny Zarząd Dzielnicy zaopiniował koncepcję bez istotniejszych uwag. Można ubolewać, że nie zechciał zasięgnąć opinii mieszkańców żywo zainteresowanych tą tematyką lub chociaż informować ich na bieżąco o stanie i wynikach prac projektowych. Stąd, m.in. nasza publikacja.

Wykaz opinii

Do opracowania załączono następujące opnie:

Opinia Zarządu Dróg Miejskich nr 1689/06 z 16.08.2006

Opinia Zarządu Dróg Miejskich nr 1871/06 z 13.09.2006

Opinia Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy nr 948/06 z 06.09.2006 [zobacz >>>]

Opinia Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM/PP3-64-7/1/18-06/DK

Opinia Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM/PP3-64-7/1/20-06/TR

Opinia Tramwajów Warszawskich nr TW/T-1/KT/075/442/06

Opinia Urzędu Dzielnicy Bielany nr WIR/PS/ /06 z 10.08.2006 [zobacz >>>]

Opinia Urzędu Dzielnicy Bielany nr WIR/PS/1154/06 z 05.09.2006 [zobacz >>>]

Opinia MPWiK nr TW-TK-660-840/34864/2130p/06 z 09.08.2006

Opinia Zielonego Mazowsza nr BIL/060725/0005/23/MAJ z 26.07.2006 [zobacz >>>]

Autorzy koncepcji

Opracowanie firmuje Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o., 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18A m. 8

W skład zespołu autorskiego wchodzą:

mgr inż. Ewa Więckowska

mgr inż. Sebastian Fijałkowski

inż. Wojciech Mróz

mgr inż. Marek Więckowski