Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy

List otwarty

Szanowna Pani Prezydent!

Latem 2005 r. ponad 800 osób podpisało się pod listem otwartym do Pani poprzednika w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego [zobacz >>>]. Ówczesny zastępca prezydenta, p. Skrzypek obiecał w odpowiedzi na list, że "zarzuty zostaną dokładnie sprawdzone". Niestety, miłośnicy Lasu nie doczekali się żadnego dokładnego sprawdzenia. [zobacz >>>] Nadal nie wprowadzono skutecznych ograniczeń stale rosnącego ruchu samochodów w tym najcenniejszym stołecznym rezerwacie przyrody. Nic nie powstrzymuje też kolejnych inwestycji w jego sąsiedztwie. Dlatego występujemy ponownie prosząc Panią o podjęcie następujących działań:

Postulaty

1. Ustawienie po obu stronach ul. Dewajtis słupków lub wygrodzeń zapobiegających dewastacji poboczy przez samochody, na newralgicznych odcinkach, tj. 100 m począwszy od Marymonckiej w głąb lasu i 100m na zachód począwszy od ul. Kamedulskiej.

2. Wprowadzenie opłat za wjazd w ulicę Dewajtis i przepustek dla grupy stałych użytkowników, nie większej niż pojemność parkingów. Z wpływów z opłat można sfinansować etat strażnika. (na zdj. Wjazd na teren WMSD jest płatny)

3. Wstrzymanie rozbudowy osiedla przy Tczewskiej [zobacz >>>] oraz wymuszenie na inwestorze postawienia wysokiej bariery w miejscu obecnego ogrodzenia fabryki, aby chronić przylegającą ostoję dzikiej zwierzyny przed nieuchronnym wpływem osiedla.

4. Zwiększenie nadzoru nad ul. Dewajtis i nad całym Lasem przez patrole rowerowe straży miejskiej i policji. Patrole zmotoryzowane są całkowicie nieskuteczne w ściganiu dewastacji lasu i naruszania zasad obowiązujących na jego terenie. Piesze będą mało efektywne. (na zdj. pozostałości ogniska w głębi rezerwatu - liczne śmiecie, zniszczenia ściółki i połamane gałęzie).

5. Wystąpienie do Wojewody o rozszerzenie granic rezerwatu (minimum do ul. Marymonckiej).

6. Ustanowienie otuliny rezerwatu i priorytetowe przyjęcie planu zagospodarowania tego terenu.

7. Uzupełnienie ogrodzenia lasu od ul. Marymonckiej.

8. Wprowadzenie i egzekwowanie bezwzględnego zakazu organizacji hałaśliwych imprez w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu [zobacz >>>] (festyny studenckie na UKSW, Parafiada i imprezy komercyjne na AWF połączone z koncertami).

9. Przesunięcie znaku zakazu zatrzymywania się B-36 na początek ulicy, gdzie stał pierwotnie (zdj.), a potem (z nieznanych powodów) został przesunięty na granicę rezerwatu 100 m dalej. Poprawienie pozostałego oznakowania, aby było bardziej jednoznaczne i egzekwowalne.

10. Zaprzestanie prac projektowych nad przebudową ul. Dewajtis dla potrzeb komunikacji autobusowej [zobacz >>>] jako sprzecznych z opinią konserwatora przyrody i stanowiskiem Rady Miasta z 2005 r i Rady Dzielnicy z 2006 r.

11. Przygotowanie i ustawienie dużych tablic informujących o rezerwacie i zasadach w nim obowiązujących przy wjeździe przy ul Marymonckiej i uporządkowanie innych, chaotycznie rozrzuconych w tym miejscu tablic różnych podmiotów.

12. Wystąpienie do właścicieli zabudowań przy ul. Dewajtis o niewynajmowanie pomieszczeń podmiotom, które powodują zwiększony ruch samochodowy (interesanci, dostawy towarów itp.)

Obietnice wyborcze

Jednym z punktów programu wyborczego PO dla Dzielnicy Bielany było zachowanie unikatowego charakteru Lasu Bielańskiego. Zaś w programie samorządowym Platformy Obywatelskiej "Platforma dla Warszawy 2006-2010" mogliśmy przeczytać m.in. Ogromnym atutem Warszawy jest położenie w bezpośredniej bliskości Parku Kampinoskiego oraz terenów leśnych na prawym brzegu Wisły. Lewy brzeg to także m. in. lasy młocińskie i  Lasek Bielański. Za wszelka cenę musimy chronić te enklawy przyrody przed zakusami żywiołowej zabudowy i hałaśliwej cywilizacji. Dlatego naszym priorytetem będzie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych i kompleksowej wizji ich rozwoju. Warunkiem powstawania nowych inwestycji będzie zapewnienie odpowiedniej ilości masy biologicznie czynnej o odpowiednich parametrach.

Szanowna Pani Prezydent! Nadszedł czas realizacji tych zapowiedzi. Liczymy że dzięki wsparciu Pani i całej Platformy Obywatelskiej nastąpi rzeczywisty przełom w ochronie najcenniejszej enklawy przyrody w mieście i kolejne listy otwarte do władz nie będą już potrzebne.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

/-/ (podpisy 1086 osób złożone razem z listem 23.V.2007 r.)

Śródtytuły od redakcji.

Pomóż ocalić Las

Las Bielański - stołeczna Rospuda - potrzebuje także Twojej pomocy.

- Wydrukuj apel i formularz,
- zbierz podpisy wśród znajomych,
- przekaż je do końca kwietnia do siedziby ZM [zobacz >>>]

W niedzielę 22.IV możesz oddać je na naszym stoisku na Dniu Ziemi, a w piątek 27.IV organizatorom Masy Krytycznej.

Jeśli nie dasz rady przekazać podpisów - napisz na bielany (at) zm.org.pl - odbierzemy je od Ciebie.

Tekst listu: wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/list_do_HGW_las_biel2007.doc

Formularz na podpisy: wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/podpisy_poparcia07.doc (do druku dwustronnego)

Co odpowiedział zastępca prezydenta?

[zobacz >>>]