Uwaga: poniższe wyliczenie ma charakter jedynie orientacyjny. Zobacz także oficjalną wersję sprawozdania merytorycznego łącznie z raportem finansowym: [zobacz >>>]

Rowery

Dzięki naszym wnioskom (z 2004 r.) i uwagom (tegorocznym) w nowym, uchwalonym w październiku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (podstawowy dokument planistycznym, na wiele lat determinujący rozwój stolicy) znalazło się sporo zapisów prorowerowych (od przebiegu ścieżek po podstawowe kryteria, które powinny spełniać trasy rowerowe, i wymóg tworzenia miejsc parkingowych również dla rowerów), obniżono też klasy funkcjonalne ulic wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej.

Doprowadziliśmy do usunięcia zakazu ruchu rowerów z ul. Płockiej.

Opracowaliśmy mapę Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej, dostępną na witrynie exoticpoland.info oraz w formie serii ulotek.

Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów wykonaliśmy inwentaryzację stanu istniejących ścieżek i opracowaliśmy szczegółową koncepcję ich modernizacji oraz dalszego rozwoju.

Po Targówku również Ursynów przestawił się na budowę dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Pierwsza z nich powstała przy ul. Rosoła, kolejne zaprojektowane zostały przy Nowoursynowskiej i Rosnowskiego.

Współorganizowaliśmy z Fundacją Synapsis "Masę na Autyzm" - rajd, w którym udział wzięło 1743 rowerzystów. Dzięki nim udało się pozyskać 100.000 zł na budowę pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby z autyzmem.

W długi weekend majowy pomogliśmy zorganizować rowerową część Dni Stalowej Woli - masę krytyczną, zabawy i konkursy dla najmłodszych.

Wytrwale zwracaliśmy uwagę na brak rozwiązań rowerowych na modernizowanym odcinku Marszałkowskiej. Wprawdzie nie udało się zmienić spartaczonego projektu przebudowy samej Marszałkowskiej, ale w efekcie opracowana została dokumentacja drogi dla rowerów w równoległej ul. Waryńskiego.

Walczymy o drogę dla rowerów na moście Grota-Roweckiego i Trasie Toruńskiej. W pierwotnym projekcie modernizacji trasy pseudodrogowcy tradycyjnie "zapomnieli" o drogach dla rowerów. W sierpniu, po naszych interwencjach, zwrócili się do projektanta o dorysowanie ścieżek, zastrzegając jednak "możliwość przerwania ciągłości". Zaangażowaliśmy się w postępowanie administracyjne, by wymóc poprawne rozwiązania rowerowe na całej długości modernizowanej trasy.

Interweniowaliśmy w sprawie wprowadzonego przez ZOM zakazu ruchu rowerów w Lasach Bielańskim i Kabackim. Rada Warszawy poparła nasze postulaty w formie oficjalnego stanowiska zwracając się o zniesienie zakazu. W Lesie Kabackim zakaz już został ograniczony do kilku alejek pieszych, batalia o Las Bielański trwa.

Dzięki współpracy z biurem podróży Eagle, regularnie organizowana jest comiesięczna "Masa Turystyczna" - bezpłatne wycieczki w różne rejony Mazowsza. W sumie w różnego rodzaju masowych przejazdach rowerowych (dziennych, nocnych i turystycznych) w 2006 r. udział wzięło ponad 15.000 osób.

Zachęciliśmy Straż Miejską do zwiększenia liczby patroli rowerowych.

Zainicjowaliśmy akcję Wydepcz sobie ścieżkę, by zwrócić uwagę władz miasta na skalę problemów rowerowych. Wspólnie przekonaliśmy się, że wspólne i konsekwentne wydeptywanie bywa skuteczne. Powołany został pełnomocnik prezydenta d/s rozwoju transportu rowerowego, również w Zarządzie Dróg Miejskich jeden z pracowników oddelegowany został tylko i wyłącznie do zajmowania się tematyką ścieżek rowerowych. Zrealizowano już część zgłoszonych w ramach akcji prostych postulatów utrzymaniowych, dla bardziej skomplikowanych opracowywane są projekty techniczne.

Przygotowaliśmy projekt rowerowej mapy Bielan. Mapa wydana została przez Urząd Dzielnicy z okazji Bielańskiego Pikniku Rowerowego.

Przed wyborami samorządowymi przypominaliśmy, że rowerzyści również głosują. Efektem była najbardziej zroweryzowana kampania wyborcza w dziejach miasta stołecznego Warszawy. Kandydaci wsiadali na rower, pojawiali się na Masach Krytycznych, powoływali pełnomocników rowerowych. Warto zwrócić uwagę na obszerny rowerowy rozdział w programie zwycięskiej partii - i rozliczać nową panią prezydent oraz radnych z jego realizacji.

Przeprowadziliśmy 20 lekcji w stołecznych liceach na tematy okołorowerowe, w tym terenowe zajęcia "Bezpiecznie na rowerze".

Braliśmy udział w ok. 20 posiedzieniach Rady Technicznej ZDM i spotkaniach u Inżyniera Ruchu, proponując korekty rozwiązań rowerowych w projektowanych inwestycjach (a czasem nawet rezygnację z wydzielonych dróg dla rowerów) - m.in. na Broniewskiego, Marymonckiej, Ogólnej, Słodowiec, Słowackiego, Kleszczowej, Modlińskiej, Al. Wilanowskiej, Sobieskiego Bis, Osmańczyka, Nowoursynowskiej, Rosoła, Nowokabackiej, Waryńskiego, Nowozabranieckiej, Regulskiej, Puławskiej... Efekty, miejmy nadzieję, zobaczymy za 2-3 lata.

Po 4 latach systematycznych zabiegów przełamaliśmy niechęć stołecznych urzędników do kontrapasów rowerowych. Pionierski kontrapas wytyczony został w ulicach Oboźna i Dynasy, legalizując dogodny zjazd z Uniwersytetu do Podskarpowej Ścieżki Rowerowej.

Kolej

W konsorcjum z Politechniką Krakowską opracowaliśmy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego projekt Lekkiej Kolei Miejskiej dla aglomeracji śląskiej. Obecnie trwają starania o pozyskanie funduszy unijnych na jego realizację.

Na zamówienie innego Urzędu Marszałkowskiego opracowaliśmy projekt docelowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych w województwie łódzkim.

Kontynuowaliśmy działalność Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej w województwie opolskim. Warto wymienić chociażby akcję promocyjną w miejscowościach Komprachcice i Chmielowice, która przyniosła skokowy przyrost liczby pasażerów na linii Nysa - Opole. Niestety, wprowadzony w grudniu rozkład jazdy nie do końca odzwierciedla prace BKKK, gdyż nowe władze województwa wolą słuchać PKP niż niezależnych ekspertów.

Zorganizowaliśmy konferencję dla samorządów pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym, prezentującą metodologię nadzoru nad wydatkowaniem środków na kolej regionalną oraz przykłady dobrej praktyki.

Wydaliśmy pięć obszernych raportów na temat różnych aspektów finansowania kolei w Polsce - od dotacji samorządowych do przewozów regionalnych poprzez unijne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych po efektywność wykorzystania taboru. Jeden z nich stał się podstawą do przeprowadzenia kontroli przez NIK.

Interweniowaliśmy w sprawie braku środków na projekty kolejowe w Programie Operacyjnym "Rozwój Polski Wschodniej" oraz w sprawie mało efektywnego doboru projektów inwestycyjnych w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko".

Inne

Opracowaliśmy raport na temat recyklingu w Warszawie, wskazujący główne problemy oraz szereg działań techniczno-organizacyjnych, które pozwoliłyby usprawnić gospodarkę odpadami w stolicy. Publikacje poświęcone raportowi ukazały się na łamach dwóch czasopism, trzecia jest w przygotowaniu.

Dzięki współpracy ze Strażą Miejską i radnymi Bielan, udało się ograniczyć zjawisko parkowania samochodów na terenie Rezerwatu Las Bielański (na ul. Dewajtis wprowadzono zakaz zatrzymywania). Biorąc udział w licznych komisjach nakłoniliśmy władze do zajęcia się sprawą alternatywnego dojazdu do UKSW. W efekcie powstał zarys koncepcji skomunikowania ul. Dewajtis z Wisłostradą, wkrótce ma być rozpisany przetarg na projekt.

Wywalczyliśmy nowe przystanki dla linii 197 w rejonie Czystego, dzięki czemu znacznie poprawiła się tam jej użyteczność (samą linię uruchomiono również na skutek naszych starań).

Reaktywowaliśmy Koalicję Lanckorońską - sieć organizacji (obecnie 15) z całej Polski, działających na rzecz zrównoważonego transportu.

Zorganizowaliśmy dwa szkolenia warsztatowe dla członków Koalicji: podczas spotkania założycielskiego - z udziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska; podczas spotkania generalnego w listopadzie - z systemów Bike and Ride oraz komunikacji społecznej.

Wydaliśmy 4 numery "Zielonego Światła", kwartalnika Centrum Zrównoważonego Transportu. Tematy przewodnie poszczególnych numerów to Dotacje do przewozów regionalnych, Konsultacje społeczne, Fundusze unijne 2007-2013 oraz Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym.

Wydaliśmy broszury "Wpływ transportu na środowisko i zdrowie ludzi" i "Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym inwestycji drogowych" oraz mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Publikacje te rozeszły się błyskawicznie wśród organizacji pozarządowych i grup mieszkańców w całej Polsce.

By wesprzeć działania na rzecz ratowania doliny Rospudy, zorganizowaliśmy we współpracy z Greenpeace i Obywatelem "Pociąg dla Rospudy". W wyprawie do Augustowa udział wzięło ok. 300 osób, demonstrując zainteresowanie i poparcie dla ochrony Rospudy.

Więcej o działaniach podejmowanych w ramach Koalicji Lanckorońskiej - w sprawozdaniu z projektu inicjującego jej powstanie: [zobacz >>>].