Dane organizacji

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Zielone Mazowsze.

Siedziba: Warszawa.

Adres: ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa.

KRS

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 30.07.2002.

Numer KRS: 0000125160.

Numer REGON: 012636266.

Dane członków zarządu

Prezes zarządu – Aleksander Buczyński, zam. w Warszawie.

Wiceprezes – Wojciech Szymalski, zam. w Warszawie.

Skarbnik - Krzysztof Rytel, zam. w Warszawie.

Sekretarz - Marcin Czajkowski, zam. w Warszawie.

Członek zarządu - Marcin Myszkowski, zam. w Konstancinie - Jeziornej.

Cele statutowe

1. Propagowanie idei proekologicznych, wegetariańskich, wolnościowych, pacyfistycznych i praw człowieka.

2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

3. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.

4. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii.

5. Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska.

6. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

7. Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych.

8. Ochrona praw konsumentów.

9. Pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych.

10. Organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

11. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych.

Realizacja celów statutowych

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: W 2005 roku stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

Ad 1 i 4

Działania związane z propagowaniem ekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii to przede wszystkim organizacja comiesięcznych przejazdów rowerowych po Warszawie - Warszawskiej Masy Krytycznej. W tym roku zorganizowano 12 przejazdów. Frekwencja w przejazdach wahała się od około 200 (styczeń, grudzień) do rekordowego wyniku 2360 osób w maju. Po niektórych przejazdach organizowane były dodatkowe konkursy umiejętności jazdy na rowerze.

Ponadto stowarzyszenie zajmowało się promocją ruchu rowerowego. Głównym projektem w tym zakresie w 2005 r. było opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Prace nad koncepcją obejmowały m.in. pomiary ruchu rowerowego, analizę bezpieczeństwa na podstawie danych policji i ZDM, badania ankietowe oraz szczegółowe konsultacje społeczne. Oprócz planów przebiegu tras rowerowych, opracowana została też propozycja etapowania ich realizacji, koncepcja rozmieszczenia stojaków i przechowalni, projekt oznakowania drogowskazowego oraz standardy wykonania poszczególnych elementów infrastruktury rowerowej. Tekst poszczególnych opracowań wraz z wybranymi rysunkami udostępniony został publicznie w witrynie internetowej stowarzyszenia, aby upowszechnić zawarte w nich rozwiązania oraz sam - innowacyjny w skali kraju - proces tworzenia koncepcji.

Poza koncepcją realizowane był także projekt pt. Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej. Swoim projektem stowarzyszenie wsparło inicjatywę Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Towarzystwa Ulepszania Miasta Przemyśla. Projekt Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej ma na celu rozwój nieuciążliwych dla środowiska form turystyki w rejonach wzdłuż wschodniej granicy Polski. W ramach projektu stowarzyszenie zajęło się uruchomieniem witryny WWW z opisem i zdjęciami trasy oraz przygotowaniem poradnika dla samorządów zainteresowanych rozwojem komunikacji i turystyki rowerowej. Obecnie witrynę odwiedza już ok. 4000 osób miesięcznie. Zebrano także materiały do serii folderów wydrukowanych na początku 2006 r. i rozpoczęto promocję trasy wśród mieszkańców dużych miast - grupy celowej tego produktu turystycznego.

Stowarzyszenie w 2005 roku promowało także dobre rozwiązania z zakresu estetyki i zieleni publicznej w ramach projektu edukacyjnego "Co z tą Warszawą?". We wrześniu i październiku na stacji metra Świętokrzyska zorganizowaliśmy wystawę zdjęć inspirującej zieleni miejskiej z miast Europy Zachodniej. Pokazano ok. 20 zdjęć z Berlina, Rzymu, Amsterdamu i innych miast. W październiku i listopadzie, także na tej stacji można było obejrzeć naszą wystawę projektów zieleni, które następnie zostały zrealizowane przy współudziale mieszkańców.

Członkowie stowarzyszenia promowali także transport rowerowy i publiczny w swoich wystąpieniach:

- na polsko-czesko-niemieckiej konferencji "Pollution of City Center by Individual Traffic - Public participation in solving the traffic problems" (Praga, maj 2005)

- na seminarium Zielonych Szlaków Greenways (Warszawa Targówek, czerwiec 2005)

- na forum dyskusyjnym SITK Oddział Warszawski „Działalność Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych” (Warszawa, wrzesień 2005);

- na konferencji nt. kolei wąskotorowych w Łodzi dnia 28 października 2005 (referat poświęcony możliwościom finansowania inwestycji w koleje wąskotorowe);

- na seminarium "Tworzenie produktu turystycznego oraz podnoszenie atrakcyjności regionów i miast poprzez rozwój turystyki rowerowej jako czynnika zrównoważonego rozwoju" (Suwałki, listopad 2005);

- na konferencji "Modele współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi" (Warszawa, grudzień 2005).

W 2005 roku kontynuowano wydawanie kwartalnika pt. "Zielone Światło". Jest to bezpłatne pismo poświęcone promocji ekologicznego transportu przeznaczone głównie dla pracowników instytucji samorządowych, rządowych, organizacji ekologicznych i zainteresowanych przedsiębiorstw, np. komunikacji miejskiej. W 2005 roku wydano 3 numery pisma. Pierwszy poświęcony był transportowi rowerowemu, drugi niemotoryzowanym, a trzeci kolei regionalnej.

Ponadto stowarzyszenie podejmowało liczne działania związane z koleją regionalną. W tym zakresie głównym projektem stowarzyszenia było Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Województwie Opolskim. W ramach projektu stowarzyszenie przejęło na podstawie zlecenia obowiązki koordynowania regionalnej komunikacji kolejowej w województwie. Działając na tej podstawie uzgadnialiśmy z PKP Przewozy Regionalne rozkłady jazdy, opiniowaliśmy lub przygotowywaliśmy dla Urzędu Marszałkowskiego projekty wszystkich pism i umów z ego zakresu, prowadziliśmy kontrolę wykonania umowy przez przewoźnika, w tym kompleksowe badania frekwencji w pociągach. Doprowadziliśmy do uruchomienia po ponad pięcioletniej przerwie linii kolejowej Nysa - Brzeg w lutym 2005 r. i Opole - Kluczbork w październiku 2005 r. Ponadto prowadzone były kilkukrotnie badania frekwencji podróżnych w pociągach w województwie, na ich podstawie dokonywane były korekty rozkładów jazdy oraz ułożono rozkład jazdy na lata 2005/6. Prowadzono także konsultacje z samorządem i przewoźnikiem na temat kształtu oferty przewozowej w Województwie Opolskim.

Stowarzyszenie zajmowało się obroną linii kolejowych przed ograniczeniem przewozów pasażerskich lub całkowitą likwidacją. W tym zakresie stowarzyszenie współpracowało z samorządami lokalnymi szczebla powiatowego z Ostrowi Mazowieckiej, Platerów, Płocka, Sierpca, Płońska. Aby pobudzić do działania lokalne samorządy zorganizowano spotkania samorządowców z przedstawicielami kolei w Ostrowi Mazowieckiej i Platerowie rozpoczynające proces ratowania linii kolejowych Małkinia-Czyżew i Siedlce-Siemiatycze. Tuż po nowym roku odbyło się spotkanie w Płocku, w celu ratowania linii kolejowej Kutno-Płock.

Stowarzyszenie sporządziło dla Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych wniosek do Globa Environmental Facility w ramach programu małych grantów (SGP) na budowę instalacji do produkcji biopaliw na własne potrzeby oraz modernizację infrastruktury Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Stowarzyszenie reprezentowało SKPL podczas procedury rozpatrywania wniosku. Działanie to zakończyło się sukcesem i od sierpnia 2005 roku SKPL realizuje projekt pt. "Na biopaliwie po nowych torach", na który otrzymało dotację od GEF w wysokości ok. 160 tys. zł (dotacja jest przyznawana w USD).

Ad 2

Wpływając na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi stowarzyszenie uczestniczyło także czynnie za pośrednictwem swoich członków w różnych ciałach i procesach konsultacyjnych, m.in.: Komitecie Monitorującym SPO-Transport, konsultacjach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Polityki Transportowej Polski na lata 2005-2025 (spotkanie 4.04.2005 w Ministerstwie Infrastruktury) oraz Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007-2013, a także Sektorowych Programów Operacyjnych "Infrastruktura Drogowa" i "Konkurencyjność Transportu" (spotkanie 15.11.2005 w Ministerstwie Transportu i Budownictwa). W zakresie konsultacji NPR warto wspomnieć o czynnym udziale naszych przedstawicieli w opracowaniu wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych nt. NPR w dniach 11 i 12 marca 2005 roku w Warszawie. Rezultatem spotkania jest dokument pt. "Nasza Wizja Polski w procesie przygotowywania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013". Uczestniczyliśmy także w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym NPR na Mazowszu w dniu 1 kwietnia 2005.

W zakresie konsultacji społecznych, w których braliśmy udział warto wspomnieć w szczególności o konsultacjach inwestycji ubiegających się o dofinansowania z funduszy strukturalnych tj. modernizacji Ronda Starzyńskiego, budowy Trasy Siekierkowskiej, modernizacji al. Jerozolimskich, modernizacji gospodarki ściekowej w Warszawie, modernizacji linii tramwajowej Gocławek - Okęcie, budowy parkingów strategicznych Park and Ride w Warszawie, modernizacji linii E65 - Warszawa-Gdynia, modernizacji linii kolejowej Warszawa - Radom. Ponadto konsultowaliśmy także plan zagospodarowania otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. We wszystkich konsultacjach zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na zapewnienie warunków dla ruchu rowerowego i transportu publicznego. Największe zmiany przebiegu dróg rowerowych udało się nam wprowadzić do projektu modernizacji al. Jerozolimskich.

Ad 3

W zakresie informowania społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego stowarzyszenie prowadziło własną witrynę internetową składającą się ze strony głównej oraz stron poszczególnych projektów stowarzyszenia, tj. podstrony Centrum Zrównoważonego Transportu, Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych, projektu "Co z tą Warszawą?", Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej, strona konsultacji społecznych E-59, Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej, schroniska młodzieżowego. Na stronie umieszczane są informacje o działalności stowarzyszenia oraz o aktualnych problemach ekologicznych i transportowych. Działa także oddzielna strona Warszawskiej Masy Krytycznej.

Poza witryną przeprowadzono także w miesiącach marzec i kwiecień na zlecenie PKP PLK S.A. konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E-59: Wrocław - Poznań. W ramach działania rozpropagowano informacje o planowanej modernizacji za pomocą strony internetowej, kilku tysięcy plakatów i ulotek oraz w prasie lokalnej i na internetowych forach dyskusyjnych. Przeprowadzono i zarejestrowano fonicznie, fotograficznie i pisemnie 4 publiczne spotkania konsultacyjne w Bojanowie, Żmigrodzie, Kościanie i Mosinie oraz 2 dodatkowe spotkania konsultacyjne dla samorządów w Żmigrodzie i Obornikach Śląskich. Zebrano wnioski do projektu modernizacji od osób uczestniczących w konsultacjach i przekazano je PKP PLK S.A. celem rozpatrzenia.

Ad 5

W zakresie przeciwdziałania zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska stowarzyszenie było stroną w licznych postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Postępowania dotyczyły m.in.: budowy stacji bazowych sieci telefonii komórkowych, budowy dróg, w szczególności dróg krajowych i autostrad, hipermarketów oraz osiedli mieszkaniowych w miejscach przyrodniczo cennych. Składano także wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ad 6

Działania z zakresu inspirowania i wspierania aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska były realizowane w szczególności poprzez użyczenie lub wynajmowanie części własnego lokalu innym organizacjom w celu organizacji spotkań, m.in. Greenpeace.

Od sierpnia 2005 roku stowarzyszenie rozpoczęło realizację akcji edukacyjnej "Co z tą Warszawą?". Akcja ma na celu wsparcie lokalnych grup mieszkańców pragnących wzbogacić otoczenie swoich osiedli w bogatą i oryginalną zieleń. Do akcji zgłosiło się ponad 50 grup mieszkańców. W 2005 roku zrealizowano 7 projektów zieleni przyulicznej, rabatowej i wewnątrzosiedlowej w następujących miejscach: ul. Chotomowska 3, ul. Darwina 7, ul. Narbutta 44, ul. Opaczewska 13, ul. Polna 54, ul. Szczęśliwica 4, ul. Tyniecka 27, ul. Nowogrodzka 46 (projekt promocyjny). Akcja ma wymiar edukacyjny, gdyż mieszkańcy, aby zrealizować projekt zobowiązują się do pielęgnacji zieleni po jej wykonaniu w kolejnych latach.

Na początku roku stowarzyszenie rozwinęło witrynę internetową przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych w ciałach konsultacyjnych dot. funduszy strukturalnych. Pod koniec roku, w grudniu stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu mającego na celu utworzenie Koalicji organizacji ekologicznych na rzecz Ekologicznego Transportu.

Ad 8

Z zakresu ochrony praw konsumentów stowarzyszenie działało głównie w ramach projektu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, prowadzonego przez cały rok. Podjęto ponad 30 interwencji na prośbę mieszkańców Warszawy dotyczących utrudnień w ruchu drogowym dla pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji publicznej.

W ramach projektu Rzecznika we wrześniu przy Biurze Koordynacji Kolejowej stworzyliśmy możliwość składania uwag i wniosków do funkcjonowania kolei w Województwie Opolskim, za pomocą strony internetowej oraz telefonicznie lub bezpośrednio w biurze w Opolu, na ul. Ks. Damrota 10. Do końca roku z tej możliwości skorzystało ponad 50 osób.

W zakresie ochrony interesów rowerzystów i pieszych konsultowano także projekty budowy dróg w Warszawie, biorąc udział w około 10 radach technicznych Zarządu Dróg Miejskich, spotkaniach z Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy lub poprzez bezpośrednie kontakty z projektantami dróg. W ich wyniku wpłynęliśmy korzystnie na rozwiązania dla ruchu rowerowego w projektach budowy lub modernizacji następujących ulic: Broniewskiego, Marymonckiej, Płaskowickiej - Kabacka, Gardziejewskiego, Warszawskiej, Jagiełły, Wał Miedzeszyński, a także w sprawie projektu kładki pieszo-rowerowej nad Trasą Toruńską.

Podjęto ponad 50 interwencji z zakresu transportu publicznego i pieszych. Warto wymienić zwłaszcza te zakończone sukcesem m.in.: w sprawie uruchomienia nowej linii autobusowej w rejon Czystego, nielegalnego parkowania przy KS Olimpia na Kole, obniżenia chodników na ul. Krzyżanowskiego, trasy linii tramwajowej 6 oraz tzw. "stad" tramwajowych, skrócenia linii autobusowych dublujących metro, uruchomienia pasa autobusowego w ulicy Modlińskiej, uruchomienia wspólnego przystanku dla wszystkich linii autobusowych odjeżdżających z przystanku Dworzec Wschodni.

W ramach sieci "Miasta dla Rowerów" stowarzyszenie uczestniczyło w pracach nad ogólnopolskim programem rozwoju ruchu rowerowego ("Polityką Rowerową"). Kontynuując działania na rzecz zmiany Prawa o Ruchu Drogowym, nawiązaliśmy robocze kontakty z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz doprowadziliśmy do pierwszego w historii Sejmu RP posiedzenia Komisji Infrastruktury poświęconego problematyce rowerowej (marzec 2005). Przygotowaliśmy też propozycje zmian w kilku rozporządzeniach istotnych z punktu widzenia projektowania infrastruktury rowerowej, w szczególności uwagi do ministerialnego projektu zmian rozporządzenia o w warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konsultowaliśmy także projekt Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego, dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego /COM(2005) 319 końcowy/. Podejmowane także liczne działania na rzecz lepszego wykorzystania kolei regionalnych skierowane do administracji rządowej i samorządowej, poprzez m.in. uczestnictwo w licznych spotkaniach na ten temat:

1. konferencja "Kolej - biznes, czy polityka?" - 27 kwietnia 2005

2. spotkanie dla parlamentarzystów pt: "Kolej i Rynek" w maju 2005 w Sejmie RP.

3. konferencja pt. "Strategia dla transportu - program rozwoju czy likwidacji kolei?" – 23 czerwiec 2005

i innych.

Ad 10

W zakresie organizacji krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży cały rok stowarzyszenie prowadziło schronisko młodzieżowe na wydzielonej powierzchni wynajmowanego lokalu. Schronisko może przyjąć 18 osób w trzech pokojach: 4, 6 i 8-osobowym. Do dyspozycji gości są dwie łazienki oraz kuchnia i świetlica.

W trakcie roku przeprowadzono także 5 spotkań otwartych klubu dyskusyjnego Zielonego Mazowsza w dniach 8 i 22 stycznia, 12 i 26 lutego oraz w lipcu 2005. W ramach spotkań pokazywane były filmy o treści ekologicznej, społecznej lub politycznej, tj.: Kartel - administracja amerykańska i przemysł naftowy, Jamajka i MFW - śmierć w długach, Straszne sny o paryskim Dineylandzie, Dzieci z bronią, Kurytyba. Po filmach prowadzone były dyskusje na temat pokazanych problemów.

Ad 11

W zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania ich szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji zawodowej młodzieży i bezrobotnych cały rok działał program bezpłatnych staży dla studentów i absolwentów. Osoby zgłaszające się do programu odbywają 3 miesięczny staż na jednym z oferowanych stanowisk: grafik, webmaster, kierownik biura, redaktor, researcher, asystent prawny, koordynator projektu. W ciągu roku staż odbyło 5 osób.

Sponsorzy instytucjonalni

W tabeli zamieszczono podstawowe informacje nt. realizowanych w ciągu 2005 roku projektów sfinansowanych ze źródeł pochodzących od sponsorów instytucjonalnych:

Nazwa Projektu Źródło finansowania Kwota całkowita dotacji Termin realizacji
Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych - stary projekt Fundacja Batorego 39.900 zł czerwiec 2004 - maj 2005
Rozwój zdolności organizacji Zielone Mazowsze do wdrażania zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce Komisja Europejska, Linia budżetowa B7-030 (Phare) 19.950 euro marzec 2004 - luty 2005
Serwis informacyjny Funduszy Strukturalnych dla Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6.600 zł grudzień 2004 - marzec 2005
Witryna Polski Egzotycznej Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce 3.100 zł marzec - czerwiec 2005
Konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E59: Wrocław-Poznań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 8.700 zł marzec - kwiecień 2005
Przygotowanie wniosku do GEF dla SKPL Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce 1000 USD luty - marzec 2005
Koncepcja sieci dróg rowerowych dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy 18730 zł czerwiec - wrzesień 2005
Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Województwie Opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu 91.988 zł luty - grudzień 2005
Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce 6.480 zł czerwiec - grudzień 2005
Akcja Edukacyjna "Co z tą Warszawą?" Ministerstwo Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 68.200 zł sierpień - grudzień 2005
Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych Ministerstwo Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 47.800 zł sierpień - grudzień 2005
Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych - nowy projekt Fundacja Batorego 39.900 zł listopad 2005 - październik 2006
Centrum Zrównoważonego Transportu - sieć organizacji współpracujących na rzecz ekologicznego transportu Komisja Europejska, Linia budżetowa B7-030 (Phare) 23.287 euro grudzień 2005 - sierpień 2006

Rachunek zysków i strat za 2005 rok

Rachunek zysków i strat za 2005 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Poz. Wyszczególnienie Kwota za rok 2004 Kwota za rok 2005
A. Przychody z działalności statutowej 100892,88 324429,45
I. Składki brutto określone statutem 805,40 469,00
II. Inne przychody określone statutem 100087,48 323960,45
B. Koszty realizacji zadań statutowych 125838,03 287882,39
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) -24945,15 36547,06
D. Koszty administracyjne 6784,06 12637,39
1. Zużycie materiałów i energii 434,03 2718,09
2. Usługi obce 480,50 3072,86
3. Podatki i opłaty 1236,77 357,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0
5. Amortyzacja 0 6366,40
6. Pozostałe 4632,76 123,04
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 0 0
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0 0
G. Przychody finansowe 330,36 80,64
H. Koszty finansowe 3,02 59,46
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) -31401,87 23930,85
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0 0
I.Zyski nadzwyczajne (+) 0 0
II. Straty nadzwyczajne (-) 0 0
K. Wynik finansowy ogółem (I+/-J) -31401,87 23930,85
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-) -31401,87 0
II. Różnica zwiekszająca przychody roku następnego (+) 0 23930,85

Bilans na 31.12.2005

AKTYWA Stan na 01.01.2005 Stan na 31.12.2005
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2676,40
III. Należnosci długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 14798,48 74607,18
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe 5593,39 21425,14
III. Inwestycje krótkoterminowe 9205,09 46457,70
1. Środki pieniężne 9205,09 46457,70
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1724,34
Suma aktywów 17474,88 69607,18
PASYWA Stan na 01.01.2005 Stan na 31.12.2005
A. Fundusze własne 3715,89
I. Fundusz statutowy 11679,82 -19722,05
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -31401,87 23930,85
1. Nadwyzka przychodów nad kosztami (+) 23930,85
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) -31401,87
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37196,93 65398,38
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 37196,93 65398,38
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania 37196,93 65398,38
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma 17474,88 69607,18

Dane o zatrudnieniu

a) Liczba osób zatrudnionych

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0

Liczba zleceniodawców i wykonawców (w ciągu całego roku): 29 osób

Żadna z osób nie była zatrudniona w działalności gospodarczej (stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej).

b) Kwota wynagrodzeń

brutto 152389,29 zł

netto 122182,93 zł

fundusz płac: 164114,26 zł

Stowarzyszenie nie wypłacało premii, nagród, ani innych świadczeń oprócz świadczeń ZUS.

c) Wynagrodzenie członków zarządu

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu za pełnienie funkcji w tych organach: 0 zł

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu za wykonywanie innych prac: brutto 55.069,17 zł, netto 44.751,92 zł, fundusz płac 58.794,49 zł

d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek.

e) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Gospodarstwa Krajowego, łączne saldo rachunków na dzień 31 grudnia 2005 r. 39.720,10 zł

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy.

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie dotyczy.

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:

- Notebook Hewlett-Packard

- Aparat cyfrowy Sony

- Drukarka OKI Page B4100

- Części komputerowe (płyta główna komputera + podzespoły)

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: nie dotyczy.

Działalność zlecona

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wykonywało następujące zadania zlecone przez podmiotu państwowe lub samorządowe:

- Koordynacja komunikacji kolejowej w Województwie Opolskim – usługa wykonywana w wyniku przetargu nieograniczonego od lutego do grudnia 2005 roku. Kwota zamówienia 91.988 złotych (brutto). Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- Konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E59: Wrocław Poznań – usługa wykonywana w wyniku złożenia oferty w postępowaniu bezprzetargowym w marcu i kwietniu 2005 roku. Kwota zamówienia 8.700 złotych (brutto). Zleceniodawca: PKP PLK S.A.

- Koncepcja sieci dróg rowerowych dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – usług wykonywana w wyniku zamówienia z wolnej ręki od czerwca do września 2005 roku. Kwota zamówienia 18.056 zł (brutto). Zleceniodawca: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Deklaracje i zobowiązania podatkowe

Zobowiązanie podatkowe ciążące na stowarzyszeniu na dzień 31.12.04 wynika z PIT-4 w kwocie 4997,46 zł.

Deklaracje podatkowe stowarzyszenie składa w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym z PDOF oraz VAT w cyklu miesięcznym, oraz raz w roku tj. 31.03. CIT-8 PDOP

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie przeprowadzano kontroli urzędowych.