Poniższe teksty (z nieznacznymi skrótami i wyróżnieniami od redakcji) pochodzą z witryny Sejmu RP.

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów w sprawie naruszenia przepisów KPA

Szanowny Panie Premierze!

Ustawa Prawo ochrony środowiska nałożyła na Ministra Środowiska obowiązek uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodę na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z realizacją dróg krajowych. Do realizacji tegoż obowiązku stosuje się również KPA. Art. 35 KPA. wskazuje, iż /.../ decyzja powinna zapaść w przeciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. W przypadku dłuższego terminu organ administracji państwowej zobowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin.

/.../ Wojewoda Podlaski 21 grudnia ubiegłego roku przekazał wymagane dokumenty odnośnie budowy obwodnicy Augustowa, prosząc o jej uzgodnienie. Do dnia dzisiejszego nie zapadło żadne rozstrzygnięcie Pana Ministra Szyszki. Strony postępowania nie zostały również powiadomione o  ostatecznym terminie załatwienia sprawy.

W tej sytuacji uprzejmie prosimy Pana o interwencję, bowiem każdy dzień zwłoki niesie kolejne niepotrzebne śmiertelne kolizje drogowe, wywołuje napięcia społeczności lokalnych w postaci cyklicznych akcji blokowania dróg, sprawia poważne zagrożenie, iż w związku z przeciągającymi się procedurami zaplanowane na ten cel środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Opisany wyżej sposób postępowania budzi nasze szczególne zdziwienie w kontekście przyjętego przez Pański Rząd programu, w którym rozbudowa sieci dróg krajowych uznana została za jeden z priorytetów. /.../.

Grupa parlamentarzystów z województwa podlaskiego

Białystok, 15 marca 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska

/.../ Augustów nie posiada obwodnicy /.../. Wzrastające natężenie ruchu prowadzi do rosnącej stale liczby wypadków drogowych, niosących za sobą ofiary śmiertelne. /…/. Stan obecny i rosnące trendy niekorzystnych zjawisk wpływają zatem znacząco na obniżenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz wzrost zagrożeń ekologicznych. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może prowadzić do poważnych konfliktów społecznych.

Z drugiej strony, przedsięwzięcie polegające na budowie obwodnicy Augustowa zlokalizowane jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ˝Puszcza Augustowska˝ (kod: PLB 200002) oraz projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ˝Ostoja Augustowska˝. Ponadto, inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy".

W dniu 9 lutego br. do Ministerstwa wpłynęło pismo Dyrekcji Generalnej Środowiska Komisji Europejskiej z dnia 3 lutego 2006 r. (znak: ENV A2/MT/ap/D(2005)25722) w sprawie skarg przeciwko Polsce dotyczących realizacji kilku przedsięwzięć drogowych, w tym między innymi budowy obwodnicy Augustowa. Dyrektor Generalny DG Środowisko zwrócił się do Ministra Środowiska o przedstawienie szczegółowych informacji o skarżonych przedsięwzięciach, w szczególności dotyczących zgodności ich realizacji z postanowieniami dyrektyw:

- 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,

- 92/43/EEC w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory, zwanej dyrektywą siedliskową,

- 79/409/EEC o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej dyrektywą ptasią.

W świetle powyższych uwarunkowań, mając na uwadze pilność budowy obwodnicy Augustowa, Minister Środowiska wielokrotnie podkreślał konieczność zapewnienia zgodności jej realizacji z prawem krajowym i unijnym. Niewypełnienie bowiem wymagań międzynarodowych w zakresie ochrony przyrody może skutkować poważnymi problemami w realizacji inwestycji drogowych, w tym utratą możliwości dofinansowania realizacji inwestycji z funduszy wspólnotowych. Mając również na celu wszechstronne i wnikliwe rozpoznanie problemu, Minister Środowiska brał kilkakrotnie udział w spotkaniach na temat budowy obwodnicy, zarówno z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, społeczeństwa lokalnego jak i z organizacjami pozarządowymi.

Odnośnie samej procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem przez wojewodę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w dniu 27 grudnia 2005 r. do Ministra Środowiska wpłynął wniosek Wojewody Podlaskiego o uzgodnienie warunków środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia /.../

W dniach 15-16 stycznia br. miała miejsce w Polsce (w Warszawie, Białymstoku i w Augustowie) wizyta pana Ladislava Miko, Dyrektora Dyrektoriatu B - Dyrekcji Generalnej Środowisko Komisji Europejskiej. Odbyły się spotkania z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych i wizyta terenowa w dolinie Rospudy.

Po przeprowadzeniu analiz przekazanych materiałów, opierając się o wnioski z ww. spotkania z przedstawicielami KE, niezbędne było również poddanie analizom dodatkowego rozwiązania przejścia drogi przez dolinę Rospudy, w granicach obszarów Natura 2000. Przesłanek do takich analiz było kilka. Minister Środowiska uznając bowiem, że przebieg obwodnicy we wniosku jest zgodny z planami zagospodarowania, mając jednocześnie na uwadze fakt, że w świetle wymogów dyrektywy siedliskowej, nie zostały wyczerpane wszystkie możliwości wariantowania przedsięwzięcia, wnioskował o przedstawienie przez inwestora (GDDKiA - Oddział w Białymstoku) innego wariantu przekroczenia doliny Rospudy. W związku z powyższym, Minister Środowiska zwrócił się w dniu 28 lutego br. do Wojewody Podlaskiego o uzupełnienie dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko, o analizę innego rozwiązania przejścia drogi przez dolinę Rospudy, przy zachowaniu jej przebiegu ustalonego w planach zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowe materiały zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego 16 marca 2006 r. Inwestor zaproponował rozwiązanie polegające na budowie tunelu drogowego pod doliną Rospudy. W wyniku powyższych działań /.../ przeanalizowano następujące dokumenty:

1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z aneksem, opracowane przez dr W. Kwiatkowskiego w 2005 r.,

2) koncepcję wykonania tunelu na obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8, opracowaną przez Zespół z Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. w lutym 2006 r.,

3) ekspertyzę pn. Ocena wpływu budowy tunelu w dolinie Rospudy na stosunki wodno-glebowe, opracowaną przez prof. W. Mioduszewskiego, doc. dr hab. Z. Kowalewskiego, dr inż. P. Sorbjana w marcu 2006 r.,

4) opinię dotyczącą wpływu budowy tunelu na środowisko przyrodnicze doliny Rospudy w ciągu drogi krajowej nr 8 - Obwodnica Augustowa, opracowana przez dr W. Kwiatkowskiego w marcu 2006 r.

5) wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka, gminy Augustów, miasta Augustów.

Przedstawione wyżej dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 21 kwietnia br. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające realizację obwodnicy Augustowa pod określonymi warunkami, w tym między innymi pod warunkiem przekroczenia doliny rzeki Rospudy w formie tunelu drogowego.

Podsekretarz stanu
Agnieszka Bolesta

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2006 r.