Akcja zakończyła się przemarszem uliczkami Starego Miasta.