Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Akcja edukacyjna „Co z tą Warszawą?” w okresie od dnia 1 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, określonego w umowie nr 130, zawartej w dniu 8 sierpnia 2005 roku, pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze.

Data złożenia sprawozdania: 30 stycznia 2006 r.

Realizacja planowanych celów

Wszystkie planowane cele zostały zrealizowane.

Dzięki wystawom, kampanii medialnej oraz stronie internetowej, zwrócono uwagę mieszkańców miasta na stan otaczającej ich zieleni. Zielone Mazowsze otrzymało kilkadziesiąt telefonów oraz listów elektronicznych świadczących o zainteresowaniu Warszawiaków tym tematem. Akcja „Co z tą Warszawą?” pozwoliła na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w zakresie roli zieleni w mieście oraz na zwiększenie ich wiedzy, w zakresie możliwości poprawy jakości swego otoczenia. Ponadto, zaznajomiono Warszawiaków z zagranicznymi przykładami roślinności miejskiej.

Udało się również osiągnąć aktywizację lokalnych społeczności w celu podniesienia jakości wspólnej przestrzeni i występującej w niej zieleni, poprzez zachęcenie do wspólnego działania, zazielenienia otoczenia, a potem utrzymywania tej zieleni.

Nawiązanie współpracy z samorządami miasta i dzielnic (sierpień)

W sierpniu powstał projekt zieleni wzdłuż ul. Nowogrodzkiej, na odcinku pomiędzy ulicami Poznańską i Emilii Plater (autorstwa Sylwii Szczęśniak). Wraz z pismem przewodnim, przedstawiającym akcję „Co z tą Warszawą?” został on dostarczony do Biura Naczelnego Architekta Miasta, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Dróg Miejskich, Biura Ochrony Środowiska, Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Oczyszczania Miasta. W efekcie, przystąpiono do negocjacji odnośnie projektu z Biurem Naczelnego Architekta Miasta, Zarządem Terenów Publicznych oraz Biurem Ochrony Środowiska. Z ZTP oraz ZOM nawiązano również kontakt w sprawie nasadzeń drzew na ul. Polnej.

Współpracę z poszczególnymi dzielnicami nawiązywano stopniowo, w miarę potrzeb akcji, nie było bowiem od razu wiadomo, na terenie których dzielnic przeprowadzane będą nasadzenia. Początkowo, porozumiano się z Wydziałami Ochrony Środowiska dla dzielnic Śródmieście i Ochota, które dopomogły w ustaleniu własności jednego z niezagospodarowanych terenów zielonych przy ul. Nowogrodzkiej. Współpraca z WOŚ dla dzielnicy Ochota rozszerzyła się następnie na zagadnienia związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Szczęśliwickiej. W listopadzie nawiązano również współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska dla dzielnicy Mokotów, przy pracach planistycznych oraz realizacji projektu zieleni na ul. Tynieckiej. Uzyskano także pisemne poparcie Przewodniczącego Rady (patrz zał. 1). Dzielnicy Mokotów dla dwóch przedsięwzięć dotyczących ulic Tynieckiej oraz Narbutta. Kontaktowano się również z radnymi dzielnicy śródmieście.

Na początku października wystosowane zostało pismo, prezentujące akcję „Co z tą Warszawą?” Wojewodzie Mazowieckiemu (patrz zał. 1), który w odpowiedzi pisemnie poparł akcję.

Wystawa pokazująca pozytywne przykłady zagraniczne zazieleniania miast (wrzesień)

Wystawa przygotowana i zorganizowana została przez koordynatorkę projektu, Joannę Szymalską, przy udziale architekta krajobrazu Sylwii Szczęśniak oraz wolontariuszki Melanii Żalińskiej. Autorami prezentowanych fotografii byli członkowie, wolontariusze oraz przyjaciele stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Wystawa rozpoczęła się wernisażem, 16 września 2005 r., w galerii „pociąg do sztuki”, na Stacji Metro Świętokrzyska (patrz zał. 4). Na 15 planszach, o formacie 100x70 cm, zaprezentowano fotografie zieleni z europejskich metropolii, m.in. z Amsterdamu, Londynu, Monachium, Barcelony, które służyć miały za przykład oraz zachęcić Warszawiaków do zgłaszania stowarzyszeniu miejsc wymagających rekultywacji.

Z plansz „krzyczały do przechodniów” główne hasła akcji, np. „trawnik to nie parking” lub „dbajmy o drzewa!”. Na planszy informacyjnej scharakteryzowane zostały założenia akcji oraz zasady przyjmowania zgłoszeń. Na wernisaż zaproszono media oraz przedstawicieli organów administracyjnych, z którymi nawiązywano wcześniej współpracę.

Wystawa promowana była przez informacje w radio, prasie i telewizji oraz na poświęconej przedsięwzięciu stronie internetowej. Ponadto dzięki uprzejmości firmy Ströer, rozwieszono na kilku stacjach metra plakaty (patrz zał. 4), w formacie 200x300 cm (zaprojektowane nieodpłatnie przez Dominikę Biernacką). Jedynym poniesionym kosztem był druk wielkoformatowy.

Przed rozpoczęciem wystawy wydrukowano 3000 sztuk ulotek (patrz zał. 3) informacyjnych, promujących zarówno akcję, jak i wystawę. Rozdawano je podczas wernisażu, a także rozmieszczono min. w warszawskich tramwajach oraz urzędach dzielnicowych i miejskich. Ulotki te zaprojektowała D. Biernacka.

26 października ekspozycję wzbogacono sześcioma planszami, na których zaprezentowano, sporządzone w ramach akcji, projekty zieleni oraz miejsca, których one dotyczyły. Zawieszono także nową planszę informacyjną. Ekspozycję zdjęto 21 listopada, czyli łącznie wystawa wisiała przez ponad 9 tygodni.

Pierwsza przykładowa realizacja zazieleniania ulicy (wrzesień)

Na przykładową realizację wybrano odcinek ul. Nowogrodzkiej, w okolicach siedziby stowarzyszenia. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu, członkowie Zielonego Mazowsza zapewnić chcieli pielęgnację nasadzonej roślinności. Koordynatorka J. Szymalska, wraz z wolontariuszką M. Żalińską nawiązały kontakt z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz administratorów kamienic zlokalizowanych przy ul. Nowogrodzkiej 42, 44, 46, 48, którzy wyrazili zainteresowanie oraz chęć wzięcia udziału w akcji. Odbyły one również rozmowy z właścicielami oraz pracownikami rozmieszczonych wzdłuż danego odcinka ul. Nowogrodzkiej punktów usługowo-handlowych (sklepy, salon fryzjerski, restauracja). Wyrazili oni chęć pomocy przy podlewaniu nasadzonej przez Zielone Mazowsze zieleni. Wszystkim rozmówcom wręczano ulotki informacyjne na temat akcji.

Podjęta została także próba nawiązania współpracy z TP S.A., administratorem budynków przy ul. Nowogrodzkiej 45 i 47. w szczególności chodziło wspólne o zagospodarowanie pustego pasa zieleni, biegnącego wzdłuż budynku nr 47. Początkowo TP S.A. wypierało się praw do tego terenu, jednakże dzięki wglądowi do ewidencji gruntów i budynków Zielone Mazowsze udowodniło, iż leży on w obrębie administracyjnym, przynależnym do TP S. A. Niestety administratorzy tego obszaru nie wyrazili ostatecznie chęci współpracy.

Projekt zieleni dla ulicy Nowogrodzkiej gotowy był w sierpniu i obejmował stworzenie klombów i pasów zieleni wzdłuż chodników, puszczenie pnączy na niektóre budynki oraz renowację otworów, w których rosną drzewa. Został on dostarczony do Biura Naczelnego Architekta Miasta, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Dróg Miejskich, Biura Ochrony Środowiska, Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Oczyszczania Miasta. W skutek konsultacji z Biurem Ochrony Środowiska, Biurem Naczelnego Architekta Miasta oraz Zarządem Terenów Publicznych projekt przechodził kolejne modyfikacje, będąc stopniowo okrawanym. W przeciągu dwóch miesięcy napisanych zostało kilka pism oraz odbyło się wiele rozmów telefonicznych w tej sprawie. Ostatecznie, członkowie stowarzyszenia uznali, iż nie są w stanie spełnić kolejnych wymagań ZTP, gdyż dalsze modyfikacje projektu pozbawiłyby go sensu oraz walorów estetycznych. W związku z powyższym zrezygnowano z tej realizacji. Postanowiono stworzyć w zamian skromniejszy projekt, dotyczący zazielenienia podwórza kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 46. Wykonała go S. Szczęśniak. Po uzgodnieniu z Administracją Domów Komunalnych oraz Wspólnotą Mieszkaniową, został on zrealizowany na przełomie listopada i grudnia br.

Kampania w mediach oraz zgłaszanie się zainteresowanych udziałem w akcji (wrzesień)

Kampanię nagłaśniającą rozpoczęto w pierwszej połowie września, rozsyłając informację prasową o akcji, opisującą jej cele i założenia oraz podającą do wiadomości Warszawiaków, iż mogą się oni zgłaszać do Zielonego Mazowsza. Ponadto, przedstawiciele mediów zaproszeni zostali na wernisaż, odbywający się 16 września. Działania te zaowocowały serią artykułów w prasie (np. Gazeta Wyborcza, Trybuna, Metropol, Gazeta Prawna), informacji radiowych (np. Radio Dla Ciebie, Radio Eska), a także relacją z wernisażu w telewizji regionalnej WOT. Informacja o wystawie ukazała się również w październikowym "WiK Wprost i Kultura", czyli bezpłatnym warszawskim dodatku do tygodnika "Wprost".

Pod koniec października media zaproszono na otwarcie drugiej części wystawy. Rozesłano również kolejną obszerną informację prasową, przy okazji realizacji pierwszego projektu zieleni. Akcja sadzenia raślin na ul. Darwina cieszyła się dużym zainteresowaniem dziennikarzy radiowych (np. Radio BIS, Radio Dla Ciebie), prasowych (np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Metropol) oraz telewizyjnych (WOT). Przedstawiciele mediów informowani byli również o kolejnych akcjach zazieleniania, dzięki czemu relacje pojawiały się w następnych tygodniach, zarówno w rozgłośniach radiowych (np. Radiostacja, Radio Dla Ciebie), jak i w prasie (np. Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Dzień Dobry).

Zakończeniem kampanii medialnej było rozesłanie, w drugiej połowie grudnia, informacji prasowej wraz z zaproszeniem na uroczyste podsumowanie akcji „Co z tą Warszawą?”. Przedstawiciele mediów, którzy zjawili się w siedzibie stowarzyszenia (Trybuna, Radio Dla Ciebie), otrzymali kopię raportu podsumowującego akcję.

Niektóre wycinki prasowe, dotyczące opisywanego zadania publicznego, znajdują się w załączniku 2.

W sierpniu założono stronę internetową www.zielen.zm.org.pl (autorstwa Pawła Majdeckiego, z elementami grafiki D. Biernackiej). Znalazły się na niej ogólne informacje dotyczące akcji „Co z tą Warszawą?” oraz zasady przyjmowania zgłoszeń. W „galerii” zamieszczono zdjęcia zieleni z metropolii europejskich, ilustrujące główne hasła kampanii. Dział „projekty” poświęcono projektom zieleni, realizowanym przez Zielone Mazowsze. W dziale „zrób to sam” znalazły się informacje dla tych, którzy chcą zadbać o zieleń w swojej okolicy.

Wybór społeczności i lokalizacji do zazieleniania (wrzesień)

Akcja „Co z tą Warszawą?” spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem społecznym. Między 16 września a 10 października napłynęło prawie pięćdziesiąt zgłoszeń od osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, a nawet władz osiedlowych. Każda ze zgłoszonych lokalizacji odwiedzona została przez J. Szymalską lub S. Szczęśniak, które robiły dokumentację fotograficzną, a także określały skalę i rodzaj problemu oraz stopień zaangażowania lokalnej społeczności. Na podstawie tych wizyt, wybrano kilka najciekawszych zgłoszeń. Jednym z głównych kryteriów wyboru było zobowiązanie się mieszkańców do uczestnictwa w sadzeniu oraz utrzymywania i pielęgnowania założonej zieleni w przyszłości. Do realizacji wstępnie zakwalifikowało się 7 miejsc: ul. Chotomowska 3, ul. Darwina 7, ul. Narbutta 44, ul. Opaczewska 13, ul. Polna 54, ul. Szczęśliwicka 4, ul. Tyniecka 27.

Zaprojektowanie zieleni (październik)

Dla sześciu z wyżej wymienionych lokalizacji, stworzone zostały profesjonalne projekty zieleni, będące efektem przeprowadzonej przez architektów krajobrazu analizy uwarunkowań danych miejsc oraz potrzeb mieszkańców. Projekty uzgadniane były ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz, tam gdzie było to potrzebne, z administratorami i zarządcami zazielenianych terenów oraz z odpowiednimi Wydziałami Ochrony Środowiska. Autorkami projektów były S. Szczęśniak (Narbutta, Opaczewska, Szczęśliwicka, Tyniecka) oraz J. Szymalska (Chotomowska, Darwina). Szczegółowe opisy poszczególnych projektów znajdują się w załączniku 5.

Dla ul. Polnej zrezygnowano z tworzenia projektu, gdyż w zgłoszeniu tym mieszkańcy prosili jedynie o posadzenie drzew w miejscach po wyciętych osobnikach. Zamierzano, po prostu, dosadzić brakujące drzewa, jednakże dzięki telefonicznemu i listownemu kontaktowi z Zarządem Terenów Publicznych oraz Zarządem Oczyszczania Miasta, Zielone Mazowsze otrzymało pisemne zobowiązanie tych dwóch instytucji do uzupełnienia brakującego drzewostanu. Z relacji mieszkańców wiadomo, iż część drzew została posadzona pod koniec listopada, lecz niestety dwa z nich prawie od razu skradziono. Po telefonicznej interwencji, ZTP obiecało zająć się sprawą w przyszłym roku. Również w przyszłym roku dosadzone mają być drzewa leżące w gestii ZOM-u, który na piśmie wytłumaczył, że nie dotrzymał zobowiązania, gdyż dostarczono im materiał nie spełniający wymaganych parametrów.

Realizacja projektów (listopad)

Autorki projektów, z pomocą wolontariuszy Zielonego Mazowsza wprowadziły w życie pięć, z wyżej opisanych projektów. W realizacji każdego z nich brali czynny udział mieszkańcy, zarządcy lub administratorzy danych lokalizacji. Niektóre prace budowlane, transportowe lub ogrodnicze wykonane zostały przez specjalistyczne firmy usługowe. Pierwsze nasadzenia odbyły się 29 października, na ul. Darwina 7, ostatnie zaś 13 listopada na ul. Narbutta 44. Zaangażowanie społeczne w każdym przypadku było różne. Najwięcej osób wzięło udział w zazielenianiu ul. Chotomowskiej (ponad 20), najmniej zaś na ul. Tynieckiej (kilka). Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe otrzymały projekty sadzonej zieleni oraz sporządzoną przez J. Szymalską (przy udziale S. Szczęśniak oraz M. Żalińskiej) publikację (patrz zał. 3), zawierającą instrukcje do zakładania i pielęgnacji zieleńców. Każda z publikacji różniła się częścią dotyczącą pielęgnacji, gdyż odnosiła się do konkretnych, objętych danym projektem gatunków roślin. Reprezentanci Zielonego Mazowsza udzielali także wszelkich niezbędnych wskazówek na bieżąco.

Projekt dotyczący ul. Szczęśliwickiej nie został w tym roku zrealizowany, gdyż swą skalą oraz charakterem wykroczył poza założenia i możliwości tegorocznej edycji akcji „Co z tą Warszawą?”. Zielone Mazowsze ma zamiar zrealizować go w roku 2006, starając się zdobyć na ten cel dofinansowanie, w wysokości ok. 20 tys. zł, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Od dwóch wspólnot mieszkaniowych, dla których wykonano zieleń, stowarzyszenie otrzymało listy z podziękowaniami, które znajdują się w załączniku 1.

Ocena oraz rozpropagowanie akcji (grudzień)

W grudniu przygotowano raport podsumowujący akcję (patrz zał. 3) i opublikowano go na stronie internetowej dotyczącej akcji „Co z tą Warszawą?”. Tekst ten rozpowszechniano również na uroczystym spotkaniu podsumowującym akcję, które zorganizowano 29 grudnia, w siedzibie stowarzyszenia. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli społeczności lokalnych, mediów oraz urzędów, z którymi współpracowano podczas akcji. Podsumowano na nim tegoroczne dokonania Zielonego Mazowsza oraz przedstawiono plany na przyszłość. Ze strony stowarzyszenia, w spotkaniu udział wzięli: koordynatorka J. Szymalska, architekt S. Szczęśniak, prezes A. Buczyński, wolontariuszka M. Żalińska oraz inne osoby, związane z projektem.

Na zakończenie akcji, rozdano biorącym w niej udział wspólnotom mieszkaniowym materiały ogrodnicze, jako zachętę do pielęgnacji założonych zieleńców. Każda wspólnota otrzymała sekator, dwie pary rękawic ogrodniczych oraz, w zależności od potrzeb, różnego rodzaju nawozy lub nasiona traw. Po jednym opakowaniu nawozu do roślin iglastych oraz do roślin ozdobnych Zielone Mazowsze zachowało do pielęgnacji zieleńca założonego w podwórzu kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 46.

Adresaci zadania

W realizacji projektów zieleni udział wzięło ponad 50 osób, mieszkańców bloków mieszkalnych, z różnych dzielnic Warszawy, obu płci, w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat, o różnym statusie materialnym.

Wystawa, ulotki, kampania medialna oraz strona internetowa dotarły do wielu tysięcy osób, nie sposób jednak określić ani dokładnej liczby, ani szczegółowej charakterystyki odbiorców, poza tym, że prawdopodobnie byli oni w większości mieszkańcami Warszawy.

Wymierne rezultaty realizacji zadania

1. Zrealizowano 6 projektów zieleni w następujących lokalizacjach: ul. Chotomowska 3, ul. Darwina 7, ul. Narbutta 44, ul. Nowogrodzka 46, ul. Opaczewska 13, ul. Tyniecka 27.

2. Zorganizowano wystawę dotyczącą zieleni miejskiej, w galerii „Pociąg do sztuki”, na Stacji Metro Świętokrzyska, przez którą przemieszcza się dziennie kilka tysięcy osób. Wystawa trwała przez ponad 9 tygodni.

3. Ukazały się, odnośnie akcji: 2 relacje telewizyjne; min. 15 relacji i informacji prasowych; min. 10 relacji i informacji radiowych.

Rola partnerów

Dzięki współpracy z galerią „pociąg do sztuki”, Metrem Warszawskim oraz firmą Ströer zorganizowano i nagłośniono wystawę zdjęć, na stacji Metro Świętokrzyska. Pomocna przy nagłaśnianiu akcji okazała się również spółka Tramwaje Warszawskie, która nieodpłatnie rozmieściła kilkaset dotyczących przedsięwzięcia ulotek w koszach reklamowych, wewnątrz wagonów tramwajowych.

Istotnej pomocy merytorycznej, podczas trwania akcji, udzieliło Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy, ofiarowując stowarzyszeniu „Listę drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenach silnie zurbanizowanych”. Publikacja ta stanowiła podstawę w projektowaniu zieleni w ramach opisywanego zadania. Ponadto, z BOŚ konsultowano projekt zazieleniania ul. Nowogrodzkiej. Projekt ten konsultowany był również z Biurem Naczelnego Architekta Miasta oraz Zarządem Terenów Publicznych. Niektóre, z pozostałych projektów, konsultowano z Wydziałami Ochrony Środowiska dzielnic Mokotów i Ochota oraz z administratorami zazielenianych terenów (patrz zał. 1).

Dużą oszczędność finansową uzyskano dzięki współpracy z dwoma szkółkami, które zaoferowały sprzedaż materiału roślinnego z upustem 10 i 12%. Ponadto, jedna z nich ofiarowała, na rzecz akcji, część roślin nieodpłatnie.

Na zakończenie wspomnieć trzeba, iż akcja „Co z tą Warszawą?” uzyskała oficjalne poparcie Wojewody Mazowieckiego oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów.

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji koszt całkowity w tym z dotacji w tym ze środków własnych
Wynagrodzenia z pochodnymi - koordynator: 5x2400 = 12000, wykonanie projektów zieleni: 5x1440 = 7200, projekt ulotki: 1600, projekt i utrzymanie strony www: 1200 22000,00 20996,80 1003,20
Materiał roślinny, ziemia, nawozy, materiały ogrodnicze i narzędzia 7827,15 2109,29 5717,86
Mała architektura 16199,62 16199,62 0
Usługi: odbitki lub wydruki wielkoformatowe wraz z oprawami (wystawa): 1982,87; ksero, oprawy, itp. 134,23; druk ulotki: 890,60; usługi transportowe, drobne usługi budowlane i specjalistyczne ogrodnicze: 746,67 3754,37 3484,87 269,50
Koszty biurowe: czynsz + opłaty: 3124,09; telefon internet: 1435,08; księgowość: 1500; materiały biurowe: 1006,02; poczta, przesyłki kurierskie: 272,50; drobne akcesoria komputerowe: 300; opłaty administracyjne i skarbowe: 135 7772,69 7772,69 0
Podkłady geodezyjne 111,10 111,10 0
Łącznie 57664,93 50674,37 6990,56

Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania %
Koszty pokryte z dotacji 50674,37 87,9%
Środki własne 6990,56 12,1%
Wpłaty i opłaty adresatów projektu
Źródła publiczne
Źródła prywatne
Ogółem 57664,93 100%

Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie: 60.480,- zł

Przekazana kwota dotacji: 60.480,- zł

Poniesione wydatki: 57.664,93 zł

- pokrywane z dotacji: 50.674,37 zł

- pokrywane ze środków własnych: 6.990,56 zł

W dniu 2006.01.16 zwrócono na konto wskazane w umowie kwotę 9551,44 zł (9542,03 zł plus odsetki w kwocie 9,41 zł). Ponieważ według ostatecznego rozliczenia niewykorzystana kwota dotacji wynosi 9805,63 zł, brakującą kwotę 263,60 złotych wraz z odsetkami, w kwocie 1,35 zł (łącznie 264,95 zł) na dzień 2006.01.30 przekazaliśmy na konto wskazane w umowie. Dowody wpłat znajdują się w załączniku 6.

Załączniki

1. Pisma

2. Wycinki prasowe

3. Publikacje

4. Ilustracje

5. Opisy projektów

6. Dowody wpłat